Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Nisan 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-04-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
19.ncu Birleşim D.P.Meclis Grubu Gündemi 8.4.1952 salı Saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın 18.7.1951 tarihli, Ankara Doğumevi hakkındaki Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 3. Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü'nün 29.11.1951 tarihli, Ankaradan sökülerek Adanaya verilmesi kararlaştırılmış olan otomatik santralın Eskişehire verilme sebebi hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 4. Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü'nün,5682 sayılı pasaport kanununun 17.nci maddesinin tadbiki hakkındaki 29.11.1951 tarihli, Başbakandan sözlü sorusu. 5. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin 15.1.1953 tarihli, istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp diğer bir Bakanın geçici olarak vekillik etmesinin Anayasanın 49.ncu maddesine aykırılığı hususunda Başbakanın ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 6. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün'ün 23.1.1953 tarihli, millî iradenin tam olarak tecellisi için seçimlerde nisbî sisten usulü hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu. 7. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün'ün 12.1.1952 tarihli, Reader's Digest mecmuasında Amerika elçisinin Sayın Dışişleri Bakanına izafetle söylediği sözler hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 8. İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın 11.2.1952 tarihli, Yunanistan Hükümeti başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Sofoklis Venizelos'un son defa memleketimizi ziyafet ve temasları hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 9. Afyon Milletvekili Ali İhsam Sabis'in 13.2.1952 tarihli, Eylül. 1951 tarihinden Şubat.1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanın iç seyehatleri ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakamından sözlü sorusu. . 10. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın Ormanların sınırlandırılması hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 11. Kütahya Milletvekili Necdet Alkin'in 14.2.1952 tarihli, Bakanların ve Yüksek Devlet memurlarının taşyi, istikbal merasimlerine dair Grupta bir karara varılması hakkındaki teklifi. 12. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 27.2.1952 tarihli, İstanbul Telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Hey'eti 8.4.1952 salı günü saat:15 de Başkan Refik Ş.İnce'nin Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet olduğu anlaşıldığından birleşin açıldık 1. Geçen oturun tutanak özeti okundu. Tutanak özetine Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu itirazda bulunarak söz aldı. Bir evvelki gündemde kendisi ne ait sözlü sorulardan, Anayasa'nın yeni baştan tanzimi hakkındakinin, tarafından geri alınmadığını ve gündemin birinci maddesi olarak konuşulması gerektiğini ifade etti. Başkan gündemin birinci maddesinde bu hususun konuşulmasına mani bir sebeb olmadığını beyan ederek Fahri Ağaoğlu'nun bu konudaki izahatı dinlendi Bundan sonra bazı Milletvekilleri de görüş ve mütalâalarını bildirdiler. Söz alan Başbakan Yardımcısı bu konuda parti ve Hükümet Başkanı Adnan Menderes 't in salahiyetli olduğundan bahisle cevabın gelecek gündeme bırakılması talebi ile İhsan Gülez'in verdiği bu mevzudaki takriri okundu. Takrir kabul edilerek gelecek gündeme bırakıldı* 2. Çankırı Milletvekili Kazın Arar'ın 18.7.1951 tarihli Ankara Doğumevi hakkındaki sözlü sorusu konuşuldu. Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırıldı . 3.Seyhan milletvekili Reşat Güçlü'nün 29.11.1951 tarihli, Ankaradan sökülerek Adanaya verilmesi kararlaştırılmış olan otomatik santralin Eskişehire verilme sebebi hakkında Ulaştırma Bakanından ve 5682 sayılı pasaport kanununun 17.nci maddesinin tadbiki hakkındaki 29,11.195i tarihli Başbakanlıktan vaki sözlü soruları soru sahibinin İki defa oturumda bulunmamasından sorularının düşmüş olduğu Başkan tarafından gruba bildirildi. 4. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin 15.1.1952 tarihli, sorusu, Başbakan bulunmadığı İçin gelecek gündeme bırakıldı. 5. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün'ün.23.1.1952 tarihli, seç imlerde nisbî sistem usulü hakkındaki sözlü sorusu üzerinde müzakere açıldı. Başbakan yardımcısı tarafından cevaplandırıldı. 6. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün’ün 23.1.1952 tarihli, Readers Digest mecmuasında Dışişleri Bakanına İzafetle Amerika Büyük Elçisinin sözleri hakkındaki sorusu Dışişleri Bakanı tarafından cevaplandırıldı. 7. İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın 11.2.1952 tarihli, Yunanistan Dişişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sofoklis Venizelos'un memleketimizi ziyareti hakkındaki sözlü sorusundan feragat ettiğini bildirdi. 8. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 13.2,.952 tarihli ,Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu, Bakan bulunmadığından tehir edildi. 9. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın, Ormanların sınırlandırılması hakkındaki sorusu, Bakanlığa geç gittiğinden mühlet İstedi ve gelecek gündeme bırakıldı. 10. Kütahya Milletvekili Necdet Alkin'in 14.2.1952 tarihli, Bakanların ve Yüksek Devlet memurlarının teşyi ve istikbal merasimleri hakkındaki sözlü sorusu Başhakem Yardımcısı Samet Ağaoğlu tarafından cevaplandırıldı. 11. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 27.2.1952 tarihli, sorusu kendisi bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı 15•4.1952 salı gününe bırakıldı.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Nadir Eserler, Tutanaklar, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation