Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 15 Ocak 1959

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-28T07:43:19Z
dc.date.available2019-06-28T07:43:19Z
dc.date.issued1959-01-15
dc.description.abstractD. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON BİRİNCİ İNİKAT 15 Ocak 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman’ın, son günlerde bütçemize külfetler yükliyen bâzı ödenek ve maaş zammı teklifleri hakkında Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri. 2. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu’nun, son günlerde bütçemize külfetler yükliyen bâzı ödenek ve maaş zammı teklifleri hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri. 3. — Erzurum Mebusu Şevki Erker’in, Devlet Personel kanunu tasarısı ile bunun memur meselesini halledebilecek şümulde olup olmadığı hakkında Maliye Vekilinden şifahi suali. 4. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü’nün, memur ve müstahdem kadroları ve artışı hakkındaki tedbirler mevzuunda müzakere açılması isteğini havi takriri. 5. — Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlı’nın, Adıyaman Devlet Hastanesi mütehassıs kadrosu mevzuunda Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 6. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ’ın, Hükümetimiz ile milletvekillerinin teklifleriyle geçen yıl bütçesine ne miktar masraf aksetmiş olduğu ve karşılık gösterilmeden yapılan masraf teklifleri karşısında Maliye Vekâletinin ne gibi tedbirler düşündüğüne dair Maliye Vekilinden şifahi suali. 7. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermioğlu'nun, bir D. P. Me-busunun gümrük muamelesi hakkında 12. XII. 1958 tarihli Ulus gazetesinde intişar eden haber hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. 8. — Sinob Mebusu Ömer Özenin, Gazianteb Mebusu Ali Şahin’-in, gümrük muamelesine dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. 9. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ’ın, Türkiye’de kamyon ve kamyonetler ithalinin Türk mümessiller tarafından yapılmasından ne gibi fayda mülâhaza edildiği ve bu mümessillerin sayısına dair Koordinasyon Vekilinden şifahi suali. 10. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ’ın, kamyon ve kamyonet, traktör ve yedek parçaların ithalinde kâr hadleri üzerinde değişiklik yapılıp yapılmamasına dair Ticaret Vekilinden şifahi suali. 11. — Sinob Mebusu Ömer Özen’in, Atatürk Orman Çiftliğinde öldüğü rivayet edilen 50 ye yakın büyükbaş hayvanın ölüm sebepleri hakkında Ticaret ve Ziraat vekillerinden şifahi suali. 12. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ’ın, Hermen Spirer, Austro Türk, Felemenk ve Türkiye tütünleri adındaki müesseseler ve bunların banka kredileri hakkında Maliye ve Ticaret vekillerinden şifahi suali. 13. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 14. — İsparta Mebusu Ali Lâtifaoğlu’nun, İlköğretim kanun lâyihası, Ortaöğretim kadro kanun tasarısı, ve 6273 sayılı Kanundan faydalanamıyan öğretmenler hakkında ne gibi bir hazırlık yapıldığına dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 15. — Adıyaman Mebusu Şefik San’ın, 1959 malî yılı içinde inşa ettirilecek lise, muallim mektebi ve orta mektep olup olmadığı ve nerelerde inşa ettirileceği ile Adıyaman Lisesi inşaatının 1959 malî yılı programından çıkarılması sebebi hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 16. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun’un, Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerine ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 17. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu’nun, Afyon Devlet Hastanesindeki hemşire ve ebenin siyasi toplantıya katıldıkları için ve vekâlet emrine alındıkları, sonra vazifeye başlatılmaları sebebine dair Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 18. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar’ın, inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle bâzı inhisar maddelerinde sıkıntı hâsıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. Teklif : 1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun. Saraçoğlu mahallesinin üniversite sitesine iblâğına dair kanun teklifleri.
dc.description.abstractGeçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 15 Ocak 1959 Perşembe günü saat 15 te Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'ın Riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi. ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip edildi. Suallere geçildi; Reis tarafından Ruznamenin 1,2 ve 6ncı maddelerindeki aynı mahiyette olduğu ifade ve bunların memzucen müzakereleri teklif ve kabul edildi. Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman ile Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu’nun Son günlerde Bütçemize külfetler yükleyen bazı ödenek ve maaş zammı tekliflerine mütedair aynı mealdeki sual takrirleriyle Manisa Mebusu Sezai Akdağ’ın Hükümetimiz ile Milletvekillerinin teklifleriyle geçen yıl bütçesine ne miktar masraf aksetmiş olduğu ve karşılık gösterilmeden yapılan masraf teklifleri karşısında Maliye Vekili’nin ne gibi tedbirler düşündüğüne dair sual takriri okunmasını müteakip Maliye Vekili Haşan Polatkan gerekli izahatı verdi. Bazı mebusların konuşmalarından sonra Başvekil Adnan Menderes söz alarak etraflı izahatta bulundu. Hadise tenevvür etmiş olup masraf tekliflerinin Grup müzakerelerinin ışığı altın da mütaleası temayülü tespit edildiğinden bir karar ittihazına mahal görülmedi ve bu mevzuda verilen takrirler geri alındı. Ruznamenin 3 ncü ve 4 ncü maddelerine geçildi; Bu maddelerdeki takrirlerde yekdiğerinin aynı mahiyette olduklarından bunların da bir arada müzakereleri riyasetçe teklif edildi ve teklif kabul olundu. Ancak sual sahipleri celsede hazır bulunmadıklarından müzakereleri gelecek ini kada talik edildi Ruznamenin beşinci maddesini teşkil eden Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlı’nın Adıyaman Devlet Hastahanesi mütehassıs kadrosu mavzuunda Sıhhat vekilinden olan şifahi sual takriri okundu ; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekin Lütfi Kırdar Gerekli izahatı verdi ,sual sahibi Sırrı Turanlı'nın konuşmasını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. Riyasetçe aynı mahiyette olan ve ruznamenin 7 ve 8 nci maddelerinin birlikte müzakereleri kirlik teklif ve kabul edildi. Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermioğlu’nun bir D.P.Mebusu’nun Gümrük muamelesi hakkında 12/12/1958 tarihli ulus Gazetesinde intişar eden haber hakkında , ve Sinop Mebusu Ömer Özen'in Gazianteb Mebusu Ali Şahin'in gümrük muamelesine dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden olan sualleri okundu ; Gümrük ve İnhisarlar Vekili'nin izahatından sonra Demokrat Parti Meclis Grupu İdare Heyeti adına söz alan Denizli Mebusu Baha Akşit , bu mevzuda Grupça yapılan tahkikat raporunu okudu. Diğer birkaç mebusun daha konuşmasından sonra sual cevaplandırılmış oldu. Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 22 Ocak 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/3082
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 15 Ocak 1959tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199801030.pdf
Size:
36.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: