Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 13 Mayıs 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-05-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
26.ncı Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 13.V.1952 salı saat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun Anayasa tasarısının hazırlamasını mütedair teklifi hakkında Başbakan'ın mütalâası. 3. Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın 5.V.1952 tarihli, Sayın Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuat Köprülü'nün Yunanistan seyahatinde, siyasî, askerî, İktisadî ve kültürel müzakerelerin hudut ve nahiyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 4. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin 15.1.1952 tarihli, istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp diğer bir Bakanın geçici olarak vekillik esresinin Anayasa'nın 48.ncu caddesine aykırılığı hususundan Başbakanın ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 5. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 13.2.1952 tarihli, Eylül 1951 tarihinden Şubat 1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyahatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkından Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın Ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 sayılı kanun hakkında Tarım Bakanından sorusu. 7. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 27.5.1952 tarihli, İstanbul telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 8. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri’nin 1.4.952 tarihli, Manyas köylerinde Merkez ilçe baytarları tarafından kora sığır boğalarının köylülerin ellerinden cebren alındığı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 9. İsparta Milletvekili Kemalettin Demiralay'ın 3.4.1952 tarihli, bu yıl üç yerde yeniden teşkil edilen mürettep ağırceza mahkemeleri hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 10. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in 14.4.1952 tarihli, Milli Savunmaya ait Ordonat Ankara ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 11. Manisa Milletvekili Şeci Ergin'in 2.5.1952 tarihli, Manisa Memleket hastahanesi Bakteriyologu Yümmi Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturun tutanak özeti D.P. Meclis Grubu umumi Hey'eti 13.5.1962 salı günü saati 15 de Balkan Refik Ş.İnce’nin başkanlığında toplandı. Yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Başkan Avrupa Konseyi istişare meclisine gönderilecek 7 asil ve 7 yedek üyenin secimi yapılacağını söyledi ve seçim yapıldı. 3. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu’nun yeni bir anayasa tasarısının hazırlanması hakkındaki teklifine mütedair Başbakanın mütalaası dinlendi ve mevzuu üzerinde bazı arkadaşlar tarafından da fikirler demeyan edildi. 4. Burdur milletvekili Fethi Çelikbaş’ın, Yunanistan seyahati hakkında Başbakan İle Dışişleri Bakanının izahat vermeleri yolundaki takriri üzerine Gerek Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ve gerek Başbakan tarafından etraflıca İzahat verildi ve arkadaşların mütalaaları dinlendi. Başkan, Kırklareli milletvekili Zeki Eretaosn’ın da bu mevzuda bir tfc takriri bulunduğu binaenaleyh cereyan eden müzakerenin her iki Milletvekilinin takrirlerine cevap teşkil ettiğini söyledi. 5. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, anayasanın 40.ncu caddesi hakkında Başbakanın ne düşündüğüne dair olan 15.1.1952 tarihli takrir üzerine Başbakan ve Başbakan Yardımcısı tarafından cevap verildi ve bu bahis üzerine fikirler teati olundu. 6. Başkan seçim neticesini bildirdi. Yedekler için ikinci seçim yapılacağını bildirmesi üzerine vaki teklif neticesinde asillerden sonra gelen 7 kişinin yedek sayılarak yeni seçim yapılması yolundaki teklif reye konuldu ve kabul edildi. Netice itibariyle aşağıda isimleri yazılı Milletvekillerinin seçildiği anlaşıldı. Suat Hayri Ürgüplü (Kayseri), Hayrettin Erkmen (Giresun). Cihat Baban (İzmir),Osman Kapani (İzmir),Feridun Ergin (Urfa), Zeyyad Mandalinci (Muğla) Ziyad Ebüzziya (Konya) (Yedekler): Vaktin ilerlemiş olmasına binaen 20.5.1952 salı günü saati 15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Nadir Eserler, Tutanaklar
Citation