Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 13, 20 Kasım 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-11-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 20 Kasım 1956 salı günü saat 15de Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu. Bu hülasa hakkında söz alan bulunmadığından ruznamenin diğer maddelerine geçildi. 3- Yunus Muammer Alakant ve arkadaşları tarafından verilen ve hükümetin programı hakkında Başvekilden İstihzah talep eden takrirleri, Başvekil bulunmadığından gelecek içtimaa talik edildi. 4- Kars mebusu Turgut Göle ve arkadaşlarının, 20/6/1956 tarihli emekliye sevk edilen hakimler hakkında Adliye vekilinden istihzah talep eden takrirleri okundu. Adliye vekili cevaplandırdı. Başka söz isteyen bulunmadığından istihzah takririnin reddi hakkındaki Niğde Mebusu Ahmet Kadıoğlu kondu ve istihzah takririnin reddine ittifakla karar verildi. 5- Burdur mebusu Fethi Çelikbaş ve arkadaşları tarafından verilen ve hükümetin Dahili siyaseti hakkındaki Başvekilden istihzah takrirleri Başvekil bulunmadığından gelecek içtimaa bırakıldı. 6- Haysiyet divanı 1 asil ve iki yedek azalığı seçimine geçildi. Yapılan seçim neticesinde asli azalığa Seyhan mebusu İsmet Uslu ve yedek azalıklara ise Afyon mebusu Osman Talu ve Aydın Mebusu Nail Geveci’nin seçilmiş oldukları anlaşıldı. Gündemde görüşülecek madde bulunmadığından 27 Kasım 1956 Salı günü toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 13 Kasım 1956 Salı günü saat 15 te Grup Reisvekili Abidin Potuoğlu’nun Riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu. Söz alan bulunmadığından sunuşlara geçildi. 3- Sunuşlar meyanında, 30 Ekim 1956 tarihli Grup toplantısında yapılan İdare Amirliği namzet seçimindeki rey suiistimali hakkında İdare heyetince yapılan tahkikat sonunda, Kütahya mebusu İhsan Şerif Özgen’in Grup Haysiyet divanına verildiğine ve kâtip Fuat Atasagun’un da Grupdan alakasının kesildiği ve meclis vazifesinden de Riyaset emrine alındığı ve Haysiyet divanı kararının Grupa arzedileceği makamı riyaset tarafından bildirildi. 4- Grup haysiyet divanı seçimine geçildi. 31 ekim 1956 tarihinde yapılan Haysiyet divanı seçimi nisap meselesinden dolayı muteber addedilip edilmeyeceği hakkında Grupun reyine müracaat edildi. Ekseriyetle seçimin muteber addedileceğine karar verilmiş olduğundan, Sait bilgiç, Selami Dinçer ve Necati Aras’ın Haysiyet Divanına seçildikleri ve diğer aza ile 2 yedek azanın seçimi yapıldı. Tasnif neticesinde yalnız Tahsin Nahit Uyguru’nun nisabı doldurarak seçildiği ve diğerlerinin nisabı doldurmadığı anlaşıldığından kalan bir asil ve iki yedek azanın seçiminin gelecek oturumda yapılması ve 20 Kasım 1956 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere celseye son verildi.
D.P. Meclis Grupu Ruznamesi: dördüncü İnikat 20 Kasım 1956 Salı saat: 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasası 3- Sunuşlar Sorular: 1- Manisa mebusu Yunus Muammer Alakant ve arkadaşlarını 15/6/1956 tarihli hükümetin programı hakkında Başvekilden istizah takriri, 2- Kars mebusu Turgut Göle ve arkadaşlarının, 20/6/1956 tarihli, emekliye sevk edilen hakimler hakkında Adliye vekilinden istihzah takriri, 3- Burdur mebusu Fethi Çelikbaş ve arkadaşlarının, Basın Kanunu, Neşir yolu ile veya radyo ile işlenen suçlar ve toplantı, gösteri yürüyüşleri hakkında ve 18/8/1956 tarihli Başvekilden istihzah takriri, 4- Bir asil ve iki yedek olmak üzere Haysiyet Divanı aza seçimi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation