Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Ocak 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-01-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ONUNCU İNİKAT 8 Ocak 1959 Perşembe saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcoğlu'nun, Yeni Gün gazetesi havadisi olan ve Mükerrem Sarol'a ait bedelsiz otomobil ithali ile Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlu'na otomobil ithali için 6 000 dolar verildiği hakkında Maliye, Ticaret ve Gümrük, Tekel Vekillerinden şifahi suali. 2. — Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'ın, son günlerde bütçemize külfetler yükliyen bâzı ödenek ve maaş zammı teklifleri hakkında Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri. 3. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, son günlerde bütçemize külfetler yükliyen bâzı ödenek ve maaş zammı teklifleri hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri. 4. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, Devlet Personel kanunu tasarısı ile bunun memur meselesini halledebilecek şümulde olup olmadığı hakkında Maliye Vekilinden şifahi suali. 5. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, memur ve müstahdem kadroları ve. artışı hakkındaki tedbirler mevzuunda müzakere açılması isteğini havi takriri. 6. —Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlının, Adıyaman Devlet Hastanesi mütehassıs kadrosu mevzuunda Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 7. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Hükümetimiz ile milletvekillerinin teklifleriyle geçen yıl bütçesine ne miktar masraf aksetmiş olduğu ve karşılık gösterilmeden yapılan masraf teklifleri karşısında Maliye Vekâletinin ne gibi tedbirler düşündüğüne dair Maliye Vekilinden şifahi suali. 8. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermioğlu'nun, bir D. P. Mebusunun gümrük muamelesi hakkında 12. XII. 1958 tarihli Ulus gazetesinde intişar eden haber hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifalı i suali. 9. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Gazianteb Mebusu Ali Şahinin, gümrük muamelesine dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 8 Ocak 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in Riyasetinde toplandı Yoklama yapıldı ; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip edildi. Gündem dışı söz alan bazı mebuslar , Meclis İhtiram duruşlarının her hadiseye teşmiledilmemesi ve bunun büyük hadiselere inhisar ettirilmesi ve grup âzalarının Encümenlere ve Heyeti Umumiye’ye devam etmelerinin lüzumu üzerinde bazı temennilerde bulundular . Sonra suallere geçildi: Birinci maddeyi teşkil eden ve Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu’nun , Yenigün gazetesi havadisi olan ve Mükerrem Sarol’a ait bedelsiz otomobil ithali İle Yenisabah Gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlu’na otomobil ithali için 6000 Dolar verildiği hakkında Maliye Ticaret ve Gümrük -Tekel Vekillerinden şifahi suali okundu • Maliye Vekili Hasan Polatkan , Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen ve Gümrük-Tekel Vekili Hadi Hüsman gerekli izahatı verdiler. Bu mevzuda Başvekil Adnan Menderes etraflı ve tatminkâr izahatta bulundu. Bunu müteakip bazı mebuslar söz alarak bu mevzudaki fikir ve kanaatlerin ifade ettiler ve bazı temennilerde bulundular. Bu suretle sual cevaplandırılmış oldu. Vaktin gecikmiş ve ekseriyetin kalmamış olması sebebiyle 15 Ocak 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Demokrat Parti Meclis Grubu, Nadir Eserler
Citation