Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Aralık 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-12-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
9.ncu Birleşim D.P .Meclis Grubu Gündemi 16.XII.1952 salı Saat.15 de 1. Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2. Başkanlık Divanının sunuşları: (Anayasa'nın yaşayan dile çevrilmesi kanun tasarısı hakkında. 3. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhtar seçimleri hakkında konun teklifi. 4 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, bazı usul meselelerine dair teklifi. 5. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 2.5.1952 tarihli, Manisa memleket hastahanesi bakteriyoloğu Yümmi Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 6. Van Milletvekili İzzet Akın'ın 6.4.1952 tarihli, Van ve Hakkari illerinin kalkınması hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 7. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1952 tarihli, kanunu medeninin boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifleri. 8. İzmir Milletvekili Tarık Gürerk'in 16.5.1952 tarihli, İtalyaya yapılan pamuk satışları ve. bu anlaşmada cari dış ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve ticaret bakanından sözlü. sorusu. 9. Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca,nın 9.9.1952 tarihli, yeni bir mahalli idareler Bakanlığı teşkili hakkında teklifi. 10. Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'nin 9.10.1952 tarihli, köy yolları ve köy içme suları hakkında hükümetten sözlü sorusu 11. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un 11.10.1952 tarihli, ceza kanununu hazırlamakla ödevli olan komisyonun çalışmaları hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 12. Kayseri Milletvekili 'İsmail Berkok,un köy kalkınması hakkında hükümetten sözlü sorusu. 13. Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in 27.10.1952 tarihli Başbakan ve Dışişleri Bakanının Londra seyahatleri hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 14. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu,nun 5.11.1952 tarihli, Deniz Ticaret politikamız hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 15. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı,nın 13.11.1952 tarihli, Milli Savunma Bakanlığınca satın alınan akaryakıt hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü soru. 16. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı,nın 13.11.1952 tarihli, Döviz meselesi hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu. 17. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, milletvekillerinin Bakanlar ve Genel Müdürlerle görüşmeleri bakımından bazı kolay ve pratik usuller, hakkında Hükümet görüşünün ne olduğu hakkında teklifi. 18. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, ithal .edilen ziraat makineleri ve yedek parçaları hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 19 Erzurum Milletvekili Memiş . Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, Raman petrol tesisleri hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu. 20. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı,nın 13.11.1952 tarihli, Toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü soru. 21 Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin 14.11.1952 tarihli, iktisadi durumumuz, ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 22. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in. 14.11.1952 tarihi memleket umumi vaziyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 23. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın 15.11.1952 tarihli, yeni Orman kanunu tasarısı hakkında teklifi. 24. Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel’in 17.11.1952 tarihli, Güzel Sanatlar Akademisi hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 25. Bursa Milletvekili Agah Erozan,ın 28.11.1952 tarihli, Adana ve Diyarbakırda yapılacak (1000) yataklı verem hastahanesi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 26. Bursa Milletvekili Agâh Erozan’ın 28.11.1952 tarihli, Bir dersten sınıfta kalanların üst sınıfa devamlarındaki faydalar hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 27. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri’nin 1.12.1952 tarihli, Bandırma Emniyet Âmiri Zeki Şahin hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
Geçen Birleşim Tutanak Özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 16.12.1952 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Osman Kapani’nin başkanlığında toplandı .Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2. Başkanlık divanı sunuşları olarak Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu’nun D.P. den çıkarıldığı Genel İdare Kurulunun yazısı ile Gruba arzolundu. Anayasa Dili mevzuuna geçildi. Grubun bu husustaki prensip karan üzerinde Grup Başkanı Hulusi Köymen’in izahatı dinlendi. Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Başbakan söz aldı 1945 de kabul edildi kanunun kaldırılmasını teklif etti. Başbakan’ın beyanatını müteakip Vasfi Mahir Kocatürk tarafından Meclis Divanına verilen takrir Başkan tarafından izah edilerek oya konuldu.ve 1945 Anayasa dili değişiklerinin kaldırılması prensibi kabul edildi. Muhtar seçimlerinin kasım ayına tehiri mevzuunda muhtelif hatipler lehte konuş tular Netice olarak muhtar seçimlerinin şubat ayında yapılmıyarak daha ileri bir tarihte yapılması hususunda prensip kararına varıldı. 4. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.12.1952 tarihli, bazı usul meselelerine dair takriri üzerinde muhtelif hatipler söz aldılar. En son konuşan Başbakan geniş izahatta bulundu. Daha üç arkadaş söz almış bulunuyordu. Vaktin gecikmesi hasebiyle 23.12.1952 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation