Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 1 Nisan 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-04-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Hey’eti 25.3.1952 salı günü saat:15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu’nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olmadığı görüldü. İçtima saat:16 ya bırakıldı. saat:16 da yapılan toplantıda tekrar yoklama yapılarak yine çoğunluk olmadığı anlaşıldığından 1.4.1952 salı günü saat: 15 de toplanılmak üzere oturuma son verildi.
Demokrat Parti Meclis Grubu Gündemi 1.4.1952 salı saat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması 2. Grup Tarım ihtisas komisyonunca hazırlanan (Orman kanununun aha prensipleri) hakkındaki raporun Tarım Bakanının bu mev-zudaki dağıtılan beyanatı ile birlikte müzakeresi. 3. Konya Milletvekili &.Bahri Ağaoğlu’nun 6.4.1951 tarihli, yeni bir Anayasa tasarısı hazırlanmasının umumi hey’ette müzakeresi hakkındaki teklifi. 4. Konya Milletvekili Â.Fahri Ağaoğlu’nun 2.5.1951 tarihli, balık avcılığı muameleleri hakkındaki Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusunun ilk üç maddesi. 5. Çankırı Milletvekili Kazım Arar'ın18.7.1951 tarihli, Ankara doğumevi hakkındaki Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 6. Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü’nün 29.11.1951 tarihli, Ankaradan sökülerek Adanaya verilmesi kararlaştırılmış olan otomatik santralın Eskişehire verilme sebebi hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 7. Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü’nün,5682 sayılı pasaport kanununun 17.nci maddesinin tadbiki hakkındaki 29.11.1951 tarihli, Başbakandan sözlü sorusu. 8. Muğla Milletvekili Natık Poyrazoğlu’nun,21.12.1951 tarihli, celp,sevk ve terhis işleri hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 9. Niğde Milletvekili Necip Bilge’nin 15.1.1952 tarihli, istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp diğer bir Bakanın geçici olarak vekillik etmesinin Anayasanın 49.ncu maddesine aykırılığı hususunda Başbakanın ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 10. Çanakkale Milletvekili Bedii Enüstün’ün 23.121852 tarihli, millî iradenin tam olarak tecellisi için seçimlerde nisbî sistem usulü hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu. 11. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün’ün 12.1.1952 tarihli, Reader"s Digest mecmuasında Amerika elçisinin Sayın Dışişleri Bakanına izafetle söylediği sözler hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 12. İzmir Milletvekili Pertev Arat’ın 11-2,1952 tarihli, Yunanistan hükümeti başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sofoklis Venizelos’un son defe, memleketimizi z iver e t ve temasları hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 13. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 13.2,1952 tarihli, Eylül.1952 tarihinden Şubat,1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyahatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Hey'eti 1.4.1952 salı günü saat: 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında Toplandı.Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet olduğu anlaşılmakla birleşim açıldı/ 1. Geçen tutanak özeti okundu. 2. İdare Kurulu sunuşu olarak: A) Vefat eden Konya illetvekilleri Ömer Rıza Doğrul ile Ziya Barlas'ın ruhlarını taziz için iki dakika sükut vakfesi yapıldı. B) Kars Milletvekillerinden Latif küzüm, bbas Çetin ve Veyis Koçulu'nun C.H.P. den istifa ederek partimize girmiş oldukları hakkındaki Parti Başkanlığının tezkeresi okundu ve umumi hey'ete arzedilidi. C) Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu'nun İstifası hakkında Genel Kurul tezkeresi okundu. Ç) Konya Milletvekili Abdurrahman Fahri Ağaoğlu'nun takriri üzerine teşekkül eden hususi komisyon raporu okundu ve komisyonun teklifi veçhile ilgili Grup İhtisas komisyonlarına havalesi kabul olundu. D) Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek hakkında Amasya milletvekili Cevdet Topçu tarafından verilip bu defa gündeme alınması icab eden Gensorunun mumaileyh tarafından geri alınması üzerine bugünkü gündeme alınmadığı gruba arzedildi. 3. Grup Tane İhtisas Komisyonunun raporu üzerine görüşme açılarak bir çok hatipler konuştuktan sonra mezkur raporun maddelerine geçilmesi kabul edil niş,ayni zamanda Grup İhtisas komisyonu,hükümet ve geçici komisyon arasındaki ihtilaflı noktaların tesbit edilmek suretiyle müzakerelerin kolaylaşması uygun olacağından,bu hususun temini ve ihzarı için 15 gün sonra müzakere edilmek üzere talikine ve Grup ihtisas komisyonu raporunun altına yazılması icap eden muvafık ve muhalif üyelerin isimleri ve durumları belirtilmemiş olması tüzüğe ay kırı olduğu hususunda Niğde Milletvekili Fahri Köşkeroğlu tarafından verilen takrir okunarak bu noksanın gelecek oturumda ikmal edilerek üyelere dağıtılacağı başkanlık makamından tebliğ edildi. Oturuma 15 dakika ara verildi. 4. İkinci oturumda;Konya Milletvekili fahri Ağaoğlu gündemin 3.ncü ve 4| ncü maddelerindeki takrirlerini geri aldığını bildirdi. 5. Çankırı milletvekili Kazım Arar'ın Ankara Doğumevi hakkındaki takriri Sağlık Bakam bulunmadığından gelecek birleşine bırakıldı. 6. Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü'nün Otomatik santral ve pasaport kanunu hakkındaki sözlü soruları,soru sahibi bulunmadığından gelecek oturuma bırakıldı. 7. Muğla Milletvekili Natık Poyrazoğlu,celp,sevk ve terhis işleri hakkındaki sözlü sorusunu geri aldığını bildirdi. 8. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine vekil olarak tayin olunan bir Bakan hakkındaki sözlü sorusu Başbakan bulunmadığından gelecek oturuma bırakıldı. 9. Nisbi seçim hakkında Bediî Enüstün'ün takriri okundu. Başbakan olmadığından tecil olundu. 10. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün’ün Reader's Digest mecmuasında Dışişleri Bakanının beyanatına dair çıkan yazı hakkındaki sözlü sorusu Dışişleri Bakanı bulunmadığından tecil olundu. 11 .Gündemde müzakere edilecek başka bir cadde olmadığından toplantı 8.4.1952 günü saat:15 e bırakıldı.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation