Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 6 Ocak 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-01-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
11.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 6.l.l953 Salı saat.15 de 1. Geçen birleşim tutanak özetinin okunması 2. Manisa Milletvekili Şemi Ergin,in 2.5.1952 tarihi. Manisa memleket hastahanesi bakteriyoloğu Yümmi Gediz’in nakli sonradan , yerinde ipkası hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 3. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1952 tarihli, kanunu medeninin boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifleri. İzmir Tarık Gürerk 16.5.1952 tarihli, İtalya ve yapılan pamuk satışları ve bu anlaşmada cari dış ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 5. Gümüşane Milletvekili A.Kemal Varınca’nın 9.9.1952 tarihli, yeni bir Mahalli İdareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi. 6. Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli’nin 9.10,1952 tarihli, köy yolları ve köy içme suları hakkında hükümetten sözlü sorusu 7* Kayseri Milletvekili İsmail Berkok’un 11.10.1952 tarihli, ceza kanununu hazırlamakla Ödevli olan-komisyonun "çalışmaları hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 8. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok,un köy kalkınması hakkında hükümetten sözlü sorusu. 9. Trabzon Milletvekili. Mustafa Reşit Tarakçıoğlu’nun 5.11.1952 tarihli, deniz ticaret politikamız hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 10. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, millî Savunma Bakanlığınca satın alınan akaryakıt hakkında Milli Savunma bakanından sözlü sorusu. 11. Erzurum milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952- tarihli,Döviz meselesi hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu. 12. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, milletvekillerinin Bakanlar ve Genel Müdürlerle görüşmeleri bakımından bazı kolay ve pratik usuller hakkında Hükümet görüşünün ne olduğu hakkındaki teklifi. 13 Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli ithal edilen ziraat makinaları ve yedek parçaları hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 14 Erzurum Milletvekili Memiş.Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli, Raman petrol tesisleri hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu. 15. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı nın 13.11.1952 tarihli, toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 16. Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade,nin 14.11.1952 tarihli, iktisadi durumumuz, ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve . Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 17. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 14.11.1952 tarihli memleket umumi vaziyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 18. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar’ın 15.11.1952 tarihli, yeni orman kanunu tasarısı hakkında teklifi. 19. Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel’in 17.11.1952 tarihli, Güzel Sanatlar Akademisi hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 20. Bursa Milletvekili Agah Erozan’ın 28.11.1952 tarihli, Adana ve Diyarbakırda yapılacak (1000) yataklı verem hastahanesi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 21. Bursa Milletvekili Agâh Erozan’ın 28.11.1952 tarihli, bir dersten sınıfta kalanların üst sınıfa devamlarındaki faydalar hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 22. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri’nin 1.12.1952 tarihli, Bandırma Emniyet Amiri Zeki Şahin hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 23. Manisa Milletvekili Şemi Ergin’in 3.12.1952 tarihli, Kore gazilerinden Yüzbaşı Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 24 Manisa Milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu,nun 6.12.1952 tarihli, Büyük Doğu Gazetesi Başmuharriri Necip Fazıl Kısakürek ' hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 25. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay,ın 11.12,1952 tarihli, Anayasamızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında sayın Başbakanın ne düşündüklerine dair sözlü sorusu. 26. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli, Kıbrıs Adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 27. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli İkinci Dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. Cevdet Soydan'ın 27.5.1952 günü görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir? edilmiş bulunan dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 29. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 3.12.1952 tarihli, Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 30. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 12.12,1952 tarihli,0rman dışı köylerin orman içi köylerinden çalı çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 31. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş’ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat vilayeti için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldan beri ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü soru 32. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş,ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tetkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 33. Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24.12.1952 tarihli, Büyük Doğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatı hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
Geçen Birleşim Tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 6.1.1953 salı günü saat.15 de Başkanvekili Osman Kapani'nin başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı 1. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2. Başkanlık Divanı sunuşu olarak,İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın 1.1.1953 tarihli,mahalle ihtiyar heyetleri seçimlerinin şubat ayında yapılmayıp başka bir tarihe alınması hakkındaki teklifi prensip kararına baklandı. 3. Gümüşane Milletvekili A.Kemal Varınca’nın 9.9.1952 tarihli,yeni bir mahalli idareler bakanlığı teşkili hakkındaki teklifinin Grup içişleri İhtisas komisyonunda tetkik olunmak üzere mezkûr komisyona tevdiine karar verildi Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1952 tarihli,kanunu medeninin boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki tekliflerinin,Adalet Bakanlığından gelecek ilmi heyet raporuna ittila haşıl edildikten sonra bu mevzuun Gruba arzı hakkında Çankırı Milletvekili Celal Boynuk tarafından verilen takrir kabul olundu. 5. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 2.5.1952 tarihli,Sağlık Bakanından sözlü sorusu,soru sahibi 2.nci defa bulunmadığından düştü. 6. Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'nin 9.10.1952 tarihli,sözlü sorusu görüşüldü.Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Hükümet adına Bayındırlık Bakanı tarafından cevaplandırıldı.ve soru sahibi mütalaasını bildirdi. 7. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok,Trabzon Milletvekili M.Reşit Tarakçıoğlu «Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı, Kastamonu Milletvekili şükrü Kerimzade,Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis ve İstanbul Milletvekili A.Hamdi Başar bulunmadıkları için soru ve tekliflerinin görüşülmesi gelecek birleşime bırakıldı. Vaktin gecikmiş bulunmasından 13.1*1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation