Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Şubat 1959

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-28T08:14:13Z
dc.date.available2019-06-28T08:14:13Z
dc.date.issued1959-02-05
dc.description.abstractD. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON DÖRDÜNCÜ İNİKAT 5 Şubat 1959 Perşembe saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Atatürk Orman Çiftliğinde öldüğü rivayet edilen 50 ye yakın büyükbaş hayvanın ölüm sebepleri hakkında Ticaret ve Ziraat vekillerinden şifahi suali. 2. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 3. — Adıyaman Mebusu Şefik San'ın. 1959 malî yılı içimle inşa ettirilecek lise, muallim mektebi ve orta mektep olup olmadığı ve nerelerde inşa ettirileceği ile Adıyaman Lisesi inşaatının 1959 malî yılı programından çıkarılması sebebi hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 4. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygunun. Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 5. — Kastamonu Mebusu Münif İslâimoğlu'nun. Afyon Devlet Hastanesindeki hemşire ve ebenin siyasi toplantıya katıldıkları için ve vekâlet emrine alındıkları, sonra vazifeye başlatılmaları sebebine dair Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 6. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle bâzı inhisar maddelerinde sıkıntı hâsıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekilinden şifahi suali. 7. — İsparta Mebusu Tevfik Tığlı'nın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve Gümrük malzemeleri ile bu tesislerin ikmali hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 8. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın. Meclise gelen ziyaretçiler, teşrifatçıların durumu ile Meclisin ön kapısından kimlerin girmeye salahiyetli olduğuna dair İdare Âmirlerinden şifahi suali. Teklif : 1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu'nun, Saraçoğlu mahallesinin Üniversite sitesine iblâğına dair kanun teklifleri.
dc.description.abstractGeçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 5/2/1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisi Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun Riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Yozgad Mebusu Ömer Erzurumluoğlu; gündem dışı söz alarak , Şurayı Devlet ve Divanı Muhasebat Reisi ve âzalarının seçiminde Halk Partisinin Partizan bir zihniyetle hareket ederek,muayyen bir şahsın seçilmesi hususunda Grup Kararı ittihaz ettiğini ve tespit edilen namzede toplu olarak rey verdiklerini ve bu kabil hareketlerin önlenmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması lüzumunu ifade etti. Bu mevzuda müteaddit mebusların konuşmasından sonra ; Ömer Erzurumluoğlu'nun takriri kanuna aykırılığı ve bolu mebusu İhsan Gülez'in takririnin de , bu mahiyette bir kanun teklifinin encümene verilmiş olması sebebiyle rey'e vaz’ına lüzum görülmedi . Gündem dışı söz alan İstanbul Mebusu Necmi Nuri Yücel ; İstanbul Belediyesinin istimlâk borçlarının umumi efkârda iyi tesir bırakmadığını ve bunun muhalefet partilerince bir koz olarak kullanıldığını beyanla , bu borçların ödenebilmesini teminen Maliye Vekâleti bütçesinin yardımlar faslına 50 milyon lira ilâvesi hakkında yapacağı teklifin Grupça desteklenmesini talep etti. Suallere geçildi : Sinop Mebusu Ömer Özen'in ; Atatürk Orman Çiftliğinde öldüğü rivayet edilen 50 ye yakın büyük baş hayvanın ölüm sebepleri hakkında Ticaret ve Ziraat Vekilinden Olan şifahi sualine Ziraat Vekili Nedim Ökmen ve Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen cevap verdiler. Sual sahibinin ve diğer bazı mebusların konuşmalarından sonra sual cevaplandırılmış oldu. Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un ; yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve Özel İdarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşkil edildiği taktirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye Vekillerinden olan şifahi suali , Maliye Vekili bu celsede hazır bulunmadığından gelecek inikata talik edildi. Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 12 Şubat 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikata nihayet verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/3086
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Şubat 1959tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199801036.pdf
Size:
18.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: