Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Nisan 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-04-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON DOKUZUNCU İNİKAT 16 Nisan 1959 Perşembe saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Devlet Demiryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 2. — Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'nun, Şeker Şirketi ve pancar müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali. 3. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Kocaeli eski il Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibat hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. 4. — İstanbul Mebusu Selim Erengil ve on arkadaşının, Safa-alan Köyü ve Istıranca ormanlarından faydalanma mevzuunda Ziraat Vekilinden şifahi suali. 5. — Artvin Mebusu Mecit Bumin ve üç arkadaşının, 1959 yılı içinde il ve köy yolları için ne miktar paranın tevzi edileceği ve içme sulan için boru temini mevzuunda Nafia Vekilinden şifahi mali. 6. — Bolu Mebusu Nezih Tütüncüoğlu'nun, Şişli Çocuk Hastanesinde kurulan Göğüs Şirürjisi Servisi hakkında Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 7. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve dört arkadaşının, Kilis kazasında yeri değiştirilen üç öğretmen hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. Teklif : Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesinin üniversite sitesi haline getirilmesine dair kanun teklifi. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde geçen müzakeratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 16 Nisan 1959 Perşembe günü saat 15 te, Grup Reisi Yozgat Mebusu Atıf Benderlioğlu’nun riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi. Celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Gündem dışı söz alan Gazianteb Mebusu Cevdet San , Masuniyeti Teşriiyesinin kaldırılması mevzuunda konuşta ve bu konunun gelecek hafta gündemine alınarak izahatının dinlenmesine imkan bahşedilmesini talep etti. Bu mesele hakkında müteaddit mebusların konuşmasını müteakip riyaset makamınca ; Meclis gündemine giren her maddenin Grupumuzca da gündem mevzuu yapılarak , müzakere konusu meseleler hakkında Encümen sözcülerine yardımcı bir ekibin teşkiline karar verildiği , Badema çalışmaların bu yolda inkişaf edeceği ve bu yardım şeklinin gelecek inikatta Yüksek Hey’ete arzolunacağı bildirildi ve gelecek inikatta , Cevdet San’ın izahatının dinlenmesi hakkında ruznameye bir madde konması takarrür etti. Suallere geçildi : Geçen inikatlarda müzakeresi intaç edilemeyen ve ruznamenin 5 nci maddesini teşkil eden " Artvin Mebusu Mecit Bumin ve üç arkadaşının , 1959 yılı içinde İl ve Köy yolları için ne miktar paranın tevzi edileceği ve içme suları için boru temini mevzuu hakkındaki Nafıa Vekilinden şifahi suali üzerinde müteaddit mebusun ve Nafıa Vekili Tevfik İleri’nin konuşmalarından sonra ; reis tarafından salonda ekseriyetin mevcut olmadığının görüldüğü , önümüzdeki perşembenin 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramına rastladığı ve bu sebeple gelecek toplantının 30 Nisan 1959 Perşembe günü saat 15 te yapılacağı beyan edilerek inikata son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation