Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Nisan 1956

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-26T07:35:39Z
dc.date.available2019-06-26T07:35:39Z
dc.date.issued1956-04-24
dc.description.abstractOn yedinci İnikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 24 Nisan 1956 Salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasasının okunması 3- Sunuşlar 4- Sorular 1- İstanbul mebusu Necmi Ateş ile Tekirdağ Mebusu Samim Yücedere’nin, Çatalca bölgesi askeri birlikleri akar yakıt nakliyatının Silivri Acentesinden alınıp başka bir şahsa devredilmesi sebebi hakkında Millli Müdafaa, Maliye ve ticaret vekillerinden, 2- Muğla mebusu Zeyyat Mandalinci’nin 16/1/1956 tarihli Kıbrıs meselesi ve Londra konferansında İngiltere Hariciye Vekili tarafından Kıbrıs için ileri sürülen teklif hakkında, Başvekil ve Hariciye vekillerinden, 3- Manisa mebusu Muhlis Tümay’ın Örfi İdare mıntıkalarında kaç gazetenin kapatıldığı ve bu kapatılmaların sebebi hakkında hükümetten, 4- Manisa mebusu Muhlis Tümay’ın 29/11/1955 tarihli C.H.P. Genel sekreteri Kasım gülek hakkında açılan amme davasına bakan hakim ve davası hakkında bir takibat olup olmadığı varsa mahiyeti hakkında Adliye Vekilinden, 5- Konya mebusu Hidayet Aydıner’in, Demokrat Türkiye’nin Demokrat Anayasa layihasının hazırlanması işinin üniversitelerimize verilmesi hakkında Grupta müzakere açılmasına dair teklifi. 6- İzmir mebusu Arif Güngören’in, 27/12/1955 tarihli, Sirkeci-Halkalı elektrikli trenin durumu hakkında Münakalât Vekilinden, 7- Diyarbakır mebusu M. Hüsrev Ünal’ın, 10/12/1955 tarihli, Turizm bankasının kuruluş tarihiyle Ziraat bankasından yapılan kredi yardımı ve Turizm Bankası Umum Müdür Vekilinin durumu hakkında Maliye, Ticaret ve Devlet vekillerinden, 8- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in, 1/12/1955 tarihli resmi plakalı otomobiller hakkında Hükümetten, 9- Zonguldak mebusu Suat Başol’un resmi otomobiller hakkında Başvekil’den, 10- Afyon mebusu Kemal Özçoban’ın 4/12/19555 tarihli 6 Aralık 1955 Salı günü yapılması ilan olunan Grup Umumi heyet toplantısının bir hafta sonraya taliki sebebi hakkında Demokrat Parti Meclis Grupu Yüksek Divanından, 11- Gazianteb mebusu Süleyman Kuranel ve arkadaşlarının, Fevzipaşa yolunun yapımı ve müteahhidine ne zaman ihale edildiği ve bitirilmesi hakkında Nafia Vekilinden, 12- Bursa mebusu Müfit Erkuyumcu’nun eski Devlet vekili ve Hariciye Vekaleti Fatin Rüştü Zorlu’nun Paris’te üç katlı bir şatosu ve otomobili mevcud olduğuna dair bir dergide çıkan yazı hakkında Hariciye Vekilinden, 13- Tokad mebusu Ömer Sunar’ın 22/11/1955 tarihli bir içtimaa devresinin verimli olabilmesi için muhterem mebusların Meclis ve encümenlere devamları hakkında D.P. Meclis Grupu Reisliğinden, 14- Çankırı mebusu Asım Emrem’in 23/1/1956 tarihli Grupumuzun muhterem azalarının Meclis Umumi heyetine ve encümenlere devamlarına dair Başvekilden, 15- İzmir mebusu Mehmet Ali Sebük’ün 25/1/1956 tarihli D.P. İktidarının giriştiği ve elde edilen müspet neticeleri büyük halk kütlelerine yaymak ve duyurmak hususunda ne gibi vasıtalara müracaat olunduğu ve basın politikası hakkında Başvekilden, 16- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minneapolis-Türk traktörlerinin ancak %25 inin Türkiye’de imal edildiğine dair şirketin murahhas azası Mr. Foss’un beyanatı hakkında İşletmeler ve Ziraat vekillerinden, 17- Gazianteb mebusu Süleyman Kuranel’in 1950 senesinden bu yana yapılan verem hastaneleri, bunların hizmete girenlerinin miktarı ve bunların kaça mal olduğu ve bunlardan hizmete girmiyenlerin miktarı hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden, 18- Kayseri mebusu Osman Nuri Deniz’in 20/2/1956 tarihli Develi’deki Sultan sazlığının kurutulması hakkında Nafia Vekilinden, 19- Kayseri mebusu Osman Nuri Deniz’in 20/2/1956 tarihli Zamantı ırmağından istifade hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair Nafia Vekilinden, 20- Ağrı mebusu Halis Öztürk’ün 30/3/1956 tarihli, Tutak kazasının Karakuyu köyündeki evinin iki defa olmak üzere aranması sebebi ve bu arama neticesi hakkında Başvekilden, 21- Antalya mebusu Attila Konuk’un 2/4/1956 tarihli, Türkiye’de halen çalışmakta olan traktör miktarı ile bunların akar yakıt durumları hakkında Ticaret ve Ziraat Vekillerinden, 22- Van mebusları Hilmi Durmaz ile Muslih Görentaş’ın 2/4/1956 tarihli, Erciş Posta Şefi Bekir’in nakli hakkında Münakalât Vekilinden Sözlü soru ve teklifleri.
dc.description.abstractGeçen toplantı zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 24 Nisan 1956 pazar günü saat 15de Haluk Şaman’ın riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu Ruznameye geçilmeden verilen iki takrirden birisi: Zonguldak Ereğli kömürleri işletmesi bölgesinde vukua gelen grizu patlaması neticesinde (8) vatandaşın ölümü ve (60) kadarının da yaralandığını bildiren ve Grupumuz adına, ölenlerin ailesine taziyede bulunulmasını ve yaralılara acil şifa temennilerini ifade etmesini teklif eden Zonguldak mebusu Edibe Sayar’ın takriri okundu. İşletmeler vekilinin verdiği izahat üzerine takrir sahibi takririni geri aldı. İkinci takrir de; Bugünkü ruznamenin 13 ncü maddesindeki Tokad Mebusu Ömer Sunar’ın takririnin birinci maddeye alınarak öncelikle müzakeresi teklif edilmekte idi. Reye konuldu. Birinci maddeyi teşkil eden takririn de heyeti umumiye kararı ile takdimen müzakeresi evvelce takarrür etmiş bulunduğundan bunu müteakip görüşülmesi kararlaştırıldı. 3- Ruznameye geçildi. İstanbul mebusu Necmi Ateş ile Tekirdağ mebusu Samim Yücedere’nin müşterek takrirleri ilgili vekiller bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 4- Tokad mebusu Ömer sunar’ın 22/11/1955 tarihli, Meclis ve Encümen mesailerine devam mevzuundaki takriri görüşüldü. Soru sahibi ve muhtelif hatipler fikir ve mütalaalarını bildirdiler. Neticede; devam etmeyen mebuslar hakkında Dahili Nizamname hükümlerinin tatbikinin Meclis riyasetinden temenni olunması hakkında Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı, Konya mebusu Muammer Obuz, ve Zonguldak mebusu Sabih Duralı’nın müşterek takrirleri kabul edilerek diğer maddelere geçildi. 5- Ruznamenin 2,3,4,6,7,8,9,12,15,17,18,19,20 nci maddelerini teşkil eden takrirler takrir sahipleri bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 6- Ruznamenin 14,16,21 ve 22 nci maddelerindeki sorular, ilgili Vekiller bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 7- Konya mebusu Hidayet Aydıner’in Yeni Anayasanın hazırlanması işinin üniversiteye verilmesine dair olan teklifi görüşüldü. Teklif sahibi ve muhtelif hatipler kanaatlerini beyan ettiler. Bu meyanda Adliye Vekili hükümet görüşünü izah etti. 8- Afyon mebusu Kemal Özçoban’ın 4/12/1955 tarihli D.P. Meclis Grupu Riyaset Divanından vaki sorusu görüşüldü. Soru sahibi ve diğer hatipler söz aldıktan sonra Riyaset, Grup İdare Heyetinin bu mesele hakkındaki görüşünü izah etti. Soru sahibi ve diğer hatiplerin konuşmalarından sonra müzakerenin kifayetine dair verilen ayni mealde iki takrir kabul edildi. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 9- Gaziantep mebusu Süleyman Kuranel ve arkadaşlarının sorusunu Nafia Vekili cevaplandırdı. Soru sahibi konuştu. Takririn müzakeresi bitirildi. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından ve 1 Mayıs Salı günü resmi tatil olduğundan 3 Mayıs Perşembe günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/3017
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Nisan 1956tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199800950.pdf
Size:
14.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: