Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Kasım 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-11-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi BEŞİNCİ İNİKAT 27 Kasım 1958 Perşembe saat: 15 1. — Yoklama 2. — Geçen toplantı zahit hulâsası 3. — Sunuşlar 4. — Sorular : I - Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu’nun, sekiz seneden beri Tüberküloz, plörözi, peritonit, adenit Tb. ve umumi zafiyet teşhisi ile yılda ne kadar erin hava tebdili aldığı ve tedavileri hakkında Milli Müdafaa Vekilinden sözlü sorusu. II - Bursa Mebusu Agâh Erozan’ın, Maarif işlerimizin aksamadan yürütülebilmesi için bir Maarif Vergisinin ihdası hakkında ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden sözlü sorusu. III - Tekirdağ Mebusu Ali Çakır ve 10 arkadaşının, Kore’ye gönderilen 9 ncu Değiştirme Birliği mensuplarına kıdem zammı verilmemesi sebebi hakkında Millî Müdafaa Vekilinden sözlü soruları.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 27 Kasım 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetinde toplandı. Yoklama yapıldı ; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulâsası okunarak tasvip edildi. Sunuş olarak riyaset tarafından , devam mevzuu ve Bütçe müzakerelerinde konuşacak sözcülerin şimdiden tespiti ile gerekil materyalin kendilerine verilebilmesi için ,Grup İdare Heyeti ,Genel Kurul , Meclis Reis ve Reisvekilleri ile Encümen Reis ve İkinci Reislerinin iştirakiyle bir toplantı yakılması hususu umumi heyetin ıttılaına arzedildi. Suallere geçildi : Birinci maddeyi teşkil eden Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu’nun sekiz seneden beri tüberküloz , plörözi,peritonit, adenit Tb. ve umumi zafiyet teşhisi ile yılda ne kadar erin hava tebdili aldığı ve tedavileri hakkın da Milli Müdafaa Vekilinden sözlü sorusu okundu . Millî Müdafaa Vekili Ethem Menuores gerekli izahatı verdi . Soru sahibi Münif İslâmoğlu konuştu sual cevaplandı. İkinci maddedeki Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın .Maarif işlerimizin aksamadan yürütülebilmesi için bir maarif vergisinin ihdası hakkında ne düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden sözlü sorusu , soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için gündemden çıkarıldı. Üçüncü maddeyi teşkil eden ve Tekirdağ Mebusu Ali Çakır ve 10 arkadaşının ,Kore'ye gönderilen 9 ncu değiştirme birliği mensuplarına kıdem zammı verilmemesi sebebi hakkında Milli Müdafaa Vekilinden sözlü soruları okundu ; Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes gerekli izahatı verdi, Soru sahiplerinden Nevşehir Mebusu Hasan Hayati Ülkün söz alarak izahatın tatminkar olduğunu belirtti ; soru cevaplanmış oldu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 4 Aralık 1953 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation