Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 22 Ocak 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-01-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON İKİNCİ İNİKAT 22 Ocak 1959 Perşembe saat : 16 1 - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 5 — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, Devlet Personel kanunu tasarısı ile bunun memur meselesini halledebilecek şümulde olup olmadığı hakkında Maliye Vekilinden şifahi suali. 2. — Nevşehir Mebusu Münih Hayri Ürgüblü'nün, memur ve müstahdem kadroları ve artışı hakkındaki tedbirler mevzuunda müzakere açılması isteğini havi takriri. 3. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Türkiye'de kamyon ve kamyonetler ithalinin Türk mümessiller tarafından yapılmasından ne gibi fayda mülahaza edildiği ve bu mümessillerin sayısına dair Koordinasyon Vekilinden şifahi suali. 4. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, kamyon ve kamyonet, traktör ve yedek parçaların ithalinde kâr hadleri üzerinde değişiklik yapılıp yapılmamasına dair Ticaret Vekilinden şifahi suali. 5. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Atatürk Orman Çiftliğinde öldüğü rivayet edilen 50 ye yakın büyükbaş hayvanın ölüm sebepleri hakkında Ticaret ve Ziraat vekillerinden şifahi suali. 6. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Hermen Spirer Aııstro Türk, Felemenk ve Türkiye tütünleri adındaki müesseseler ve bunların banka kredileri hakkında Maliye ve Ticaret vekillerinden şifahi suali. 7. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un. yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere ne gibigelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 8. — İsparta Mebusu Ali Lâtifaoğlunun, İlköğretim kamın lâyihası. Ortaöğretim kadro kanun tasarısı, ve 6273 sayılı Kanımdan faydalanamıyan öğretmenler hakkında ne gibi bir hazırlık yapıldığına dair Maarif Vekilinden şifahi suali. (Arkasından. 9. — Adıyaman Mebusu Şefik San'm, 1959 malî yılı içinde inşa ettirilecek lise, muallim mektebi ve orta mektep olup olmadığı ve nerelerde inşa ettirileceği ile Adıyaman Lisesi inşaatının 1959 malî yılı programından çıkarılması sebebi hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 10. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un, Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 11. — Kastamonu Mebusu Münif Islâmoğlu'nun, Afyon Devlet Hastanesindeki hemşire ve ebenin siyasi toplantıya katıldıkları için ve vekâlet emrine alındıkları, sonra vazifeye başlatılmaları sebebine dair Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 12. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle bâzı inhisar maddelerinde sıkıntı hâsıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekilinden şifahi suali. 13. — İsparta Mebusu Tevfik Tığlının, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve Gümrük malzemeleri ile bu tesislerin ikmali hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 14. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Meclise gelen ziyaretçiler, teşrifatçıların durumu ile Meclisin Ön kapısından kimlerin girmeye salahiyetli olduğuna dair İdare Âmirlerinden şifahi suali. Teklif : 1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu'nun, Saraçoğlu mahallesinin Üniversite sitesine iblâğına dair kamın teklifleri.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 22 Ocak 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisi Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun Riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi ve celse açıldı. Suallere geçildi : Ruznamenin birinci ve ikinci maddelerini teşkil eden Erzurum Mebusu Şevki Erker'in , Devlet Personel Kanunu tasarısı ile bunun memur meselesini halledebilecek şumulde olup olmadığı ve Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün memur ve müstahdem kadroları ve artışı hakkındaki tedbirler mevzuunda müzakere açılması hakkındaki suallerinin aynı mahiyette olmaları sebebiyle birlikte görüşülmesine başlandı. Maliye Vekili Hasan Polatkan gerekli izahatı verdi • Takrir sahipleri ve diğer birkısım mebusların konuşması ve Başvekil Adnan Menderesin vaki etraflı ve tatminkâr izahatlarından sonra sual cevaplandırılmış oldu. Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle inikata son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation