Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7 Şubat 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-02-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
On ikinci İnikat D. P. Meclis Grupu Ruznamesi 7 Şubat 1956 Salı Saat 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsasının okunması III - Sunuşlar IV - Sorular 1. —Muğla Mebusu Zeyyad Mandalinci’nin, 16 . I .1956 tarihli, Kıbrıs meselesi ve Londra Konferansında İngiltere Hariciye Vekili tarafından Kıbrıs için ileri sürülen teklif hakkında. Başvekil ve Hariciye vekillerinden sözlü sorusu 2. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın, örfi İdare mıntakalarında kaç gazetenin kapatıldığı ve bu kapatılmaların sebebi hakkında Hükümetten sözlü sorusu 3. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın, 29. XI. 1955 tarihli C.H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek hakkında açılan âmme dâvasına bakan hâkim ve dâvası hakkında bir takibat olup olmadığı varsa mahiyeti hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusu 4. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner’in, Demokrat Türkiye’nin Demokrat Anayasa lâyihasının hazırlanması işinin üniversitelerimize verilmesi hakkında Grupta müzakere açılmasına dair teklifi. 5. — İzmir Mebusu Arif Güngören’in 27 . XII. 1955 tarihli, Sirkeci - Halkalı elektrikli treninin durumu hakkında Münakalât Vekilinden sözlü sorusu 6. — İzmir Mebusu Arif Güngören’in 27 . XII . 1955 tarihli, 6/7 Eylül hâdiseleri münasebetiyle yakından ilgili bulunan İstanbul Valisi ile Beyoğlu Kaymakamının durumları hakkında Dahiliye Vekilinden sözlü sorusu Demokratik Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 7 Şubat 1956 Salı saat 15 de Haluk Şaman’ın Reisliğinde toplandı. 1- Yoklama Yapıldı. Ekseriyet Bulunduğu görüldüğü için celse açıldı. 2- Geçen Toplantı Zabıt Hülasası okundu. 3- Riyaset Divanı Sunuşları; İzmir Mebusu Arif Güngören’in, bugünkü ruznamenin 6. Maddesindeki sorusunu geri aldığına dair tezkiresi okundu. Sorusu çıkarıldı. Irak Ayan ve Mebusan Meclisi reislerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi azasında bir heyetin Bağdat’ı ziyareti için vakti davetlerine dair B.M.M. Reisliğine gelen tezkere okundu. Aşağıdaki isimleri yazılı (20) zat kur’a ile tespit olunarak Umumi Heyete arz olundu. Ali Muzaffer Tanöver (Kastamonu), Feridun Ayalp (Urfa), Ahmet Kavuncu (Kütahya), Zühtü Uray (Aydın), Zeki Çavuşoğlu (Erzurum), Reyhan Gökmenoğlu ( Konya), Gazi Yiğitbaşı (Afyon), Lütfü Sezgin (Seyhan), Emin Onat (İstanbul), İsmet Olgaç ( Amasya), Lütfü Kerdar (İstanbul), Dağıstan Binerbay (Ankara), Hasan Numanoğlu (Erzurum), İhsan Karasioğlu (Çanakkale), Mecit Bumin (Çoruh), Ali Galip Bubik (Kütahya), Osman Şevki Çiçekdağ ( Ankara), Hadi Üzer (Samsun), Selahattin İnan (Bitlis), İsmail Şener (Trabzon). 4- Reis; geçen toplantıda alınan kararlar gereğince dahili meselelerin müzakeresine geçileceğine fakat bugünkü ruzname hakkında takrir bulunduğunu evvela bunu okutacağını bildirdi; Balıkesir Mebusları Arif Kalıpsıoğlu, Mücteba Iştın, Ahmet karagün’ün müştereken verdikleri takrir okundu. Bugünkü ruznamenin 8. Maddesini teşkil eden ve Kars Mebusu Hasan Erdoğan tarafından eski İktisat ve Ticaret Vekili ve Hariciye vekaleti vekili Fatih Rüştü Zorlu haklarında Meclis Tahkikatı açılmasına dair Büyük Millet Meclisine verilen takririn birinci maddeye alınarak takdimen müzakeresini isteyen takrirleri reye konularak kabul edildi. 5- Müteakiben Reis; Dahili meselelerin müzakeresinde geçen toplantıda söz alanların isimleri okuttu. Bu mevzuda birçok kâtipler fikir ve kanaatlerini beyan ettiler. Vaktin ilerlemiş olması dolayısıyla celsenin taliki hakkında verilen bir takrir kabul olundu. 14 Şubat 1956 Salı günü saat 15de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation