Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Nisan 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-04-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat parti meclis Grupu umumi heyeti 5 nisan 1955 Salı günü saat 15de Muzaffer Kurbanoğlu’nun reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet olduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Muğla mebusu Natık Poyrazoğlu’nun bir İstanbul Vekaleti teşkili hakkındaki sözlü sorusu Başvekil’in hazır bulunmamasından, Erzincan Mebusu Veysel Varol’un 14/2/1955 tarihli sözlü sorusu Devlet Vekilinin hazır bulunmaması sebebile, gelecek celseye bırakıldı. 3- Ordu mebusu Feyzi Boztepe ve Sabri İşbakan’ın 22/2/955 tarihli sözlü soruları soru sahiplerinin bulunmaması ve bu halin birbirini takip eden iki celsede vaki olması hasebile düşmüştür. 4- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkındaki sözlü sorusu, tahkikatın sonuna bırakılması hususunda İktisat ve Ticaret vekilinin talebine uygun olarak geriye bırakıldı. 5- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/22/955 tarihli İzmir bölge sanayi odasındaki suiistimal ihbarı hakkındaki sözlü sorusuna İktisat ve Ticaret vekili cevap verdi. Müteaddit milletvekilleri konuştular. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 6- Bolu mebusu Selahattin Baysal’ın Mudurnu Belediye Reisi hakkındaki sözlü sorusuna Dahiliye Vekili cevap verdi. Müteakiben soru sahibi konuştu. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 7- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun masuniyeti teşriiyesinin refine dair mazbata hakkındaki sorusu, kendisinin bulunmaması hasebile gelecek toplantıya bırakıldı. 8- Çoruh mebusları Mecit Bumin ve Hilmi Çeltikçioğlu’nun soruları için İktisat ve Ticaret Vekili sorunun kendisine henüz tevdi edilmiş bulunması hasebile mehil istedi. Gelecek celseye bırakıldı. Ruznamede görüşülecek başka mevzu kalmadığından 12 Nisan 1955 Salı günü saat 15de toplanılmak üzere celseye son verildi.
17 inci İnikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 5 Nisan 1955 Salı Saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- Muğla mebusu Natık Poyrazoğlu’nun, 2/2/955 tarihli bir “İstanbul Vekâleti” teşkiline dair Başvekilin ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 3- Erzincan Mebusu Veysel Varol’un 14/2/1955 tarihli, Erzincan’ın kurtuluşu münasebetiyle plağa alınan konuşmasının radyo programından çıkarılması sebebine dair Devlet Vekilinden sözlü sorusu 4- Ordu mebusu Feyzi Boztepe ve Sabri İşbakan’ın 22/2/955 tarihli, Barem kanunu layihası hakkında hükümetten sözlü sorusu. 5- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusu. 6- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/2/955 tarihli İzmir bölge sanayi odasındaki suiistimal ihbarı üzerine ne muamele yapıldığına dair İktisat ve Ticaret vekilinden sözlü sorusu. 7- Bolu mebusu Selahattin Baysal’ın 21 Şubat 1955 tarihli, Mudurnu Belediye Reisi hakkında Dahiliye vekilinden sözlü sorusu. 8- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 22/2/1955 tarihli masuniyeti teşriiyesinin refine dair mazbata hakkında Dahiliye ve Adliye vekillerinden sözlü sorusu. 9- Çoruh mebusları Mecit Bumin ve Hilmi Çeltikçioğlu’nun 25/3/1955 tarihli, Demir ve Demirden mamul malzemenin tevzii hakkında İktisat ve Ticaret vekili ve Nafia vekilinden sözlü soruları.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation