Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Haziran 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-06-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 29.6.1954 Salı günü saat:15 de resivekili Abidin Potuoğlu’nun reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu 2- Ruznamenin 4ncü maddesindeki, İzmir Mebusu Pertev Arat’ın takririnin tercihan görüşülmesi hakkında Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu tarafından verilen takrir reye konuldu ve mezkur maddenin tercihan müzakeresi kabul olundu. Hükümet adına Devlet Vekili Mükerrem Sarol izahat verdi. Takrir sahibi Pertev Arat’ın konuşmasını müteakip, memurlar için yapılacak muamele hakkında Grup İdare Heyetince seçilen hususi komisyon tarafından bu mevzuda hazırlanan prensip kararı Ankara Mebusu Mümtaz Tarhan tarafından okunarak bunun üzerinde müzakere açıldı. Müteaddid hatipler konuştu. Neticede Adliye, Teşkilatı Esasiye, Bütçe ve Dahiliye Encümenlerinden Grup İdare Heyetinde seçilerek bir komisyon marifetiyle bir tasarı hazırlanmasına ve 1. Temmuz. 1954 perşembe günü saat 10 da toplanılmasına ve bu komisyon hazırladığı tasarı üzerinde müzakere açılmasına karar verildi. 3- Avrupa İstişari Konseyine gidecek olan delegelerin seçimi hakkındaki riyaset divanı teklifinin ruznameye alınmasına karar verilerek seçime geçildi. Yapılan seçim sonunda asli ve yedek azalıklara aşağıda isimleri yazılı zevatın seçilmiş oldukları anlaşılarak gruba arzedildi. Vaktin geçilmiş olmasından 1 Temmuz 1954 perşembe günü saat.10 da toplanılmak üzere celseye nihayet verildi. Asli üyeleri: Muhlis Ete (Ankara), Nazlı Tlabar (İstanbul), Mehmet Karasan (Denizlli) Zeyyat Mandalinci (Muğla), Adnan Karaosmanoğlu (Manisa), Baki Erdon (Siirt), Firuzan Tekil (İstanbul), Sadık Giz (İzmir) ve Turan Güneş (Kocaeli). Yedek üyeler: Arif Demirer (Afyon), Yaşar Gümüşel (Çoruh), Ziyat Ebüzziya (Konya) Nurullah Tolon (Seyhan), ve Şefik Bakay (Kırklareli),
8 nci inikat D.P. Meclis Grubu Ruznamesi 29.6.1954 Salı Saat.15 de 1- Yoklama 2- Geçen Celse zabıt hülasasının okunması. 3- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 7.6.1954 tarihli,Trabzon bölgesi tütün işçilerinin ücret baremi hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilinden şifahi takriri. İzmir Mebusu Pertev Arat'ın 14.6.195 tarihli, Siyasetle iştigal eden,ehliyet gösteremiyen ve seçimlerde adaylıklarını koyan memurlar hakkın a ne gibi idari ve Kanunî tedbirler düşünüldüğü hakkında Başvekilden şifahi takriri.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation