Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 4 Aralık 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-12-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Ruzname: Altıncı İnikat 4 aralık 1956 Salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasası 3- Sunuşlar Sorular: 1- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minnepolis-Molin traktörleri hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu, 2- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli, Ahmet Rauf Tanır tarafından yazılan (Edebiyat Fakültesi ve Komünizm) isimli yazı hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden sözlü sorusu, 3- Ordu mebusu Sabri İşbakan’ın, 19/11/1956 tarihli, zirai krediler ve reeskont faizleri hakkında Maliye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden sözlü sorusu, 4- Çoruh mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun 2/11/1956 tarihli Milli korunma kanunu ve kâr hadleri hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu, 5- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in 12 Temmuz 1956 tarihli İzmit kağıt fabrikası ve idaresi hakkında İşletmeler Vekilinden sözlü sorusu.
Demokrat parti meclis grupu umumi heyeti 4 Aralık 1956 Salı günü saat 15 te Grup Reisi Aydın mebusu Namık Gedik’in Riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. 3- Grup idare heyetinin sunuşu olarak, Siyasal Bilgiler Fakültesinde cereyan eden son hadiseler hakkında müzakere açılması hususu Grup heyeti umumiyesinin reyine arzolundu. Kabul olunarak müzakere açıldı. Hükümet adına Dahiliye Vekaleti Vekili ve Maarif Vekili son günlerde cereyan eden hadiseleri ve bunlara karşı alınan tedbirleri izah ettiler. Muhtelif mebuslar görüş ve kanaatlerini belirttiler. Müteakiben başvekil Adnan Menderes söz alarak Grupun ittifak ve alkışlarla tasvip ettiği etraflı izahatta bulundu. Eskişehir mebusu Muhtar Başkurt imzalı ve bu meseleler hakkında hükümetin verdiği izahları efkârı umumiye’ye arzetmek üzere bir tebliğ yayınlanması hususunun karar altına alınmasına dair takrir okundu. Reye arzedilerek kabul olundu. Bu sırada Riyaset makamı tarafından celseye 15 dakika ara verildiği tebliğ olundu. İkinci celse Reisvekili Manisa Mebusu Muzaffer Kurbanoğlu tarafından açıldı. Ekseriyet bulunmadığından 11/12/1956 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation