Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Kasım 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-11-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Fevkalade toplantıya ait tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 19.11.1953 perşembe günü saat:15 de Grup Reisi Hulusi Köymen'in Reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- C.H.Partisinin gayri meşru iktisap ettiği malların istirdadı hakkında bir kanun tasarısı hazırlamak üzere Heyeti Umumiye kararına tevfikan Grup İdare Heyetince seçilen üyelerin isimleri Umumi Heyete arzedildikten sonra, fevkalade toplantının tek mevzuunu teşkil eden ve Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu,Ankara Mebusu Hamit Şevket İnce ve arkadaşlarıma tarafından verilen takririn müzakeresine geçildi. 3- Takrir üzerinde söz alan Milletvekilleri ile Hükümet adına Devlet Vekili Celal Yardımcı ve Başvekilin izahatı dinlendi. Bu arada, bugünkü müzakerenin efkarı umumiyece bilinmesi faydalı olacağı esbabı mucibesiyle ,açık yapılmasını isteyen Çankırı Mebusu Kenan Çığman tarafından verilen takrir reye konulmuş ve reddedilmiştir. İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve arkadaşları tarafından hazırlanarak riyasete verilen takrir okunarak reye konuldu ve ittifakla kabul edildi. Gündemde başka mevzu olmadığından 24.11.1953 salı günü saat:15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
5 nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 24.11.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı'nın 1.7.1953 tarihli,Yataklı vagonlarda evvelce mebuslara ve gazetecilere yapılan tenzilatın, kaldırılması sebebi ve Erzurum telefon santrali hakkında Ulaştırma Vekilinden Sözlü sorusu. 3- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 1.10.1953 tarihli,İspanya'ya satılan pamuk ve buğday ile yeni dış ticaret rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu .
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 24.XI.1953 salı günü saat. 15.30 da Başkanvekili Abidin Potuoğlunun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- Başkanlık Divanı sunuşu olarak,siyasi partilerin gayri meşru iktisap ettiği mallar hakkında Grupça seçilen komisyonun henüz vazifesini bitiremediği cihetle bu hususta komisyon başkanına söz verildi.Komisyon Başkanı Halil Özyörük'ün bu kusustaki mütalâası dinlendikten sonra bu meselenin gelecek toplantıda görüşülmesi tasvip edildi. Gündeme geçildi. 3- Erzurum Mebusu Memiş Yazıcının 1.7.1953 tarihli , Yataklı Vagonlar ve Erzurum telefonu hakkında Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu üzerinde Vekil, soru sahibi ve muhtelif hatipler konuştular. Sorunun görüşülmesi tamamlandı. 4- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 1.X.1953 tarihli,Japonya'ya yapılan pamuk ve İspanya'ya yapılan buğday satışları hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu,Vekilin rahatsızlığı dolayısiyle bir hafta sonra cevap vereceğini bildirmesi üzerine gelecek birleşime bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 1.XII.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation