Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Şubat 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-02-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
14 ncü birleşim D.P .Meclis Grubu Gündemi 3.2.1953 salı saat 15 de 1- Geçen birlesim tutanak özetinin okuması 2- İsparta Milletvekili Sait Bilgiç'in 27.1.1953 tarihli,Başbakanın Muhalefete sert hücumlarından sonra İzmir ve Antep konuşmalarının nasıl telif edilebileceği ve Milliyetçiler demeğinin kapatılması sebebleri hakkından Başbakan ve Adalet Bakanından sözlü sorusu. 3- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 4- Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin 14.11.1952 tarihli, iktisadi durununuz, ithalat ve ihracatınız hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 5- Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 14.12.1952tarihli, memleket umumi vaziyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 6- Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel'in 17.11.1952 tarihli. Güzel Sanatlar Akademisi hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu._ 7- Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın 28.11.1952 tarihli, bir dersten sınıfta kalanların üst sınıfa devamlarındaki faydalar hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 8- Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri’nin 1.12.1952 tarihli, Bandıma Emniyet Amiri Zeki Şahin Hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 9- Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 3.12.1952 tarihli, Kore gazilerinden Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü S. 10- Manisa Milletvekili Feyzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun 6.12.1952 tarihli, Büyüle doğu Gazetesi Başmuharriri hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 11. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın 11.12.1952 tarihli,Anayasamızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında Sayın Başbakan'ın ne düşündüklerine dair sözlü sorusu. 12- Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli, Kıbrıs Adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 13- Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli, ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 14- Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın 27.5.1952 tarihinde görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan, ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tanrı Bakanından sözlü sorusu. 15- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.1952 tarihli-,Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 16- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 12.12.1952 tarihli, orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 17- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldanberi ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 18- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tedkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü Sorusu. 19- Manisa Milletvekili Refik Şevket-İnce'nin 24.12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatı hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 20- Denizli Milletvekili Mustaf Gülcügil'in 14.4.1952 tarihli, Milli Savunmaya ait Ordonat ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu, 21. Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın 9.9.1952 tarihli, Yeni bir. Mahalli İdareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu raporu. 22- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 16.1.1953 tarihli,C.H.P. iktidarının 1945 te kabul ettiği 4785 sayılı ormanların Devlete intikaline dair olan kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 23. Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın ,Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde suiistimallerini önleyecek kanun teklifi hakkında Parti Veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 24- Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün 21.1.1953 tarihli, Okul Klasikleri adı altında Liselerde okutulan (MİCHAEL KOHLHAAS) adlı kitap hakkına Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 3.2.1953 salı günü saat. 15 de Başkanvekillerinden Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak çoğunluk olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- İdare Kurulu sunuşları olarak İsparta Milletvekili Said Bilgiç ile Tahsin Tola'nın partiden ihraç edildiğine dair Genel Kurul teskeresi okundu. * 3- Gündemin ikinci maddesindeki soru sahibinin partiden alakasının kesilmiş ve bir sorunun bir başka Milletvekili tarafından tekabbül edilmesi tüzüğe uygun görülmemiş olduğu İdare Heyetince tespit edilmiş bulunduğundan gündemin Üçüncü maddesine geçilmesi icabedeceği riyaset makamının tefhimi üzerine usul hakkında lehte ve aleyhte Milletvekili arkadaşlar tarafından konuşmalar yapıldıktan sonra gündemin üçüncü maddesine geçilmiştir. 4- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın, toprak mahsulleri ofisi hakkındaki sorusu kendisi üst üste iki defa bulunmadığından düştü. 5- Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin iktisadi durumumu* ithalat ve ihracatımız hakkındaki sorusu kendisi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 6* Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in memleket'umumi vaziyeti hakkındaki sorusu kendisi üst üste iki defa bulunmadığından düştü. 7- Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel'in Güzel Sanatlar Akademisi hakkındaki sorusu Bakan tarafından cevaplandırıldı, soru sahibi de mütalaasını bildirdi. 3- Bursa Milletvekili Agah Erozan'ın bir dersten sınıfta kalanların üst sınıfa devamlarındaki faydalar hakkındaki sorusu Bakan tarafından cevaplandırıldı. Soru sahibi ve muhtelif hatipler bu husustaki görüşlerini beyan ettiler. Oturuma 10 dakika ara verildi, ikinci oturumda ekseriyet bulunmadığından 10.2.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildl.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation