Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Şubat 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-02-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
15.nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 12.2.1952 salı saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması*. 2. Grup Tarım ihtisas komisyonunca hazırlanan "Orman Kanununun ana prens ipleri'nin, müzakeresi, 3 Konya M.V. Fahri Ağaoğlu'nun 6.4.1951 tarihli,yeni bir Anayasa tasarısı hazırlanmasının Umumi Hey'ette müzakeresi hakkındaki teklifi. 4. Afyon M.V, A.İhsan Sâbis'in 3.5.l951 tarihli uçuş parası alan pilotlar,tepkili uçaklar,askeri kaza ve Askeri Yargıtayda değiştirilen Başkan ve üye generaller hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 5. Konya M.V. Fahri Ağaoğlu'nun 22.5.1951 tarihli,balık avcılığı muameleleri ve Milletvekillerinden Bakan Yardımcılıkları ihdası hakkındaki sözlü sorusu . 6. Çankırı M.V. Kazım Arar'ın 18.7.1951 tarihli,Ankara Doğumevi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 7. Kocaeli. M.V. Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 16.11.1951 tarihli Amerika'da. Diyakonzade isminde birisine kiralanan ve sonradan aynı şahıs tarafından haczedilen D.D.Yollarına ait Yozgat şilebi hakkında. Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 8. Seyhan M.V. Reşat Güçlü'nün 29.11.1951 tarihli,Ankaradan sökülerek Adanaya verilmesi kararlaştırılmış olan otomatik santralın Eskişehire verilme sebebi hakkında Ulaştırma. Bakanından sözlü sorusu. 9. Amasya. M.V. Cevdet Topçu'nun Adapazarı vagon atelyesi tahkikatı netayici ve mes'ulleri hakkında, ne muamele yapıldığına, dair 22.1.1952 tarihli Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 10.Seyhan M.V.Reşat Güçlü'nün,5682 sayılı pasaport kanununun 17.nci maddesinin tadbiki hakkındaki 29.ll.1951 tarihli Başbakandan sözlü sorusu. 11.Ankara M.V. ömer Bilen'in 2l.12.195l tarihli,bir Amerikalı Gedikli tarafından kaçırılan Türk kızı hakkında ne düşünüldüğüne dair ilgili Bakanlardan sözlü sorusu. 12. Zonguldak M.V. Abdurrahman Boyacıgiller'in,21.12.1951 tarihli, Kıbrıs adasının Yunanlılara ilhakı mevzuunda ırkdaşlarımız halikın da ne muamele yapılacağına dair Dışişleri Bakanından sözlü soro. l3.Muğla M.V.Natık Poyrazoğlu'nun,21.12.1951 tarihli, celp, sevk: ve terhis işleri hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 14.Zonguldak M.V. Abdurrahman Boyacıgiller'in,3.1.1952 tarihli Almanyaya davet edilen Ticaret vc Ekonomi Bakanı ile Millet vekillerimizin intibaları hakkında kendilerinin izahat vermelerine dair sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Hey'eti 12.2.1952 salı günü saat:15 de Grup Başkanı R.Ş.İnce'nin başkanlığında toplandı 1. Geçen oturun tutanak özeti okundu. 2. Zonguldak Milletvekili A.Boyacıgiller ile Ç.Kale M.V. Süreyya Endik'in Haysiyet divanı tarafından partiden çıkarıldıklarına dair D.P. Genel İdare Kurulu Başkanlığından gelen 11.2.1952 tarih ve 1/187 sayılı tezkere okundu. 3. Grup Tarım İhtisas Komisyonunun hasırladığı rapor okunmadan Hükümet olarak Tarım Bakanı söz aldı .İzahlarda bulundu ve neticede Şefik Bakay ve Abdullah Gedikoğlu'nun teklifleri nazara alınarak Hükümet görüşünün de tabedilerek üyelere dağıtılması ve ondan sonra meselenin müzakere edilmesi ciheti harara bağlandı. 4. Konya M.V. Fahri Ağaoğlu'nun yeni bir Anayasa tasarısı hazırlanması hakkındaki teklifi okundu. Söz alan Ağrı M.V. Celâl Yardımcı,meselenİn çok mühim olduğunu bunun da basılarak üyerelere dağıtılmasını ve müzakerenin gelecek oturuma tehirini istedi. Başkan,meselenin ehemmiyeti Grupça da anlaşıldığından teklif veçhile İşin gelecek gündeme tehir edildiğini tebliğ etti. 5. A.İhsan Sabis'in,sözlü sorusuna Milli Savunma Bakanı cevap verdi. 6; Konya M.V. Fahri Ağaoğlu'nun balık avcılığı hakkındaki sorusunun üçüncü maddeye kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığını ilgilendirdiği için gelecek gündeme bırakıldı. Ayni sorunun Bakan yardımcılıkları ihdası hakk kındaki kısmına Başbakan Yardımcısı cevap verdi. 7«Çankırı M.V. Kâzın Arar'ın Ankara Doğumevi hakkındaki sorusu Sağlık Bakanı bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı. 8. Kocaeli M.V. Mümtaz Kavalcıoğlu'nun Yozgat Şilebi hakkındaki sorusu görüşüldü.Ulaştırma Bakanı İzahat verdi. 9. Amasya M.V. Cevdet Topçu'nun, Adapazarı vagon atelyesi hakkındaki sorusu okundu.Ulaştırma Bakanı izahat verdi.Görüşmelere devam edilmek üzere gelecek toplantıya talik edildi. 10. Seyhan M.V. Reşat Güçlü'nün Pasaport kanunu hakkındaki sorusu kendisi bulunmadığından gelecek gündeme bırakıldı. Vaktin ilerlemiş olmasından 19.2.1952 salı günü saat:15 de toplanılmak üzere oturuma son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation