Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Haziran 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-06-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Yirmi ikinci inikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 5 Haziran 1956 Salı, saat 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasası 3- Sunuşlar: A) D.P. Kurul başkanlığından gelen tezkerenin okunması, B) Mebuslar ara seçim hakkında müzakere 4- Sorular: 1- İstanbul mebusu Necmi Ateş ile Tekirdağ mebusu Samim Yücedere’nin Çatalca bölgesi askeri birlikleri akar yakıt nakliyatının Silivri acentesinden alınıp başka bir şahsa devredilmesi sebebi hakkında Milli Müdafaa, Maliye ve Ticaret Vekillerinden, 2- Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın Örfi İdare mıntıkalarında kaç gazetenin kapatıldığı ve bu kapatılmaların sebebi hakkında Hükümetten, 3- İzmir mebusu Arif Güngören’in 27/12/1956 tarihli, Sirkeci-Halkalı elektrikli trenin durumu hakkında Münakalat Vekilinden, 4- Zonguldak mebusu Suat Başol’un resmi otomobiller hakkında Başvekilden, 5- Çankırı mebusu Asım Emrem’in 23/1/1956 tarihli Grupumuzun muhterem azalarının Meclis Umumi heyetine ve encümenlere devamlarına dair Başvekilden, 6- İzmir mebusu Mehmet Ali Sebük’ün 25/1/1956 tarihli D.P. iktidarının giriştiği ve elde edilen müspet neticeleri büyük halk kütlelerine yaymak ve duyurmak hususunda ne gibi vasıtalara müracaat olunduğu ve basın politikası hakkında Başvekilden, 7- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minneapolis-Türk traktörlerinin ancak %25 inin Türkiye’de imal edildiğine dair şirketin murahhas azası Mr. Foss’un beyanatı hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekilinden, 8- Ağrı mebusu Halis Öztürk’ün, 30/3/1956 tarihli, tutak kazasının Karakuyu köyündeki evinin iki defa olmak üzere aranması sebebi ve bu arama neticesi hakkında Başvekilden, 9- Antalya mebusu Attila Konuk’un 2/4/1956 tarihli, Türkiye’de halen çalışmakta olan traktör miktarı ile bunların akar yakıt durumları hakkında Ticaret ve Ziraat Vekilinden, 10- Van mebusları Hilmi Durmaz ile Muhlis Görentaş’ın 2/4/1956 tarihli, Erciş Posta Şefi Bekir’in nakli hakkında Münakalat Vekilinden, 11- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli Ahmet Rauf Tanır tarafından (Edebiyat Fakültesi ve Komunizm) adında TBMM ne hitaben neşrolunan bir broşür hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden, 12- Isparta mebusu İrfan Aksu’nun 2/5/1956 tarihli Yalvaç’ın Kumanlı D.P. Bucak Başkanı Kazım Göl’ün şikayetçi olduğu halde (24) saat nezarette bırakıldığı ve gece polisler tarafından dövüldüğü hakkında Adliye Vekilinden, 13- Yalvaç’ın Salur mahallesinden Bekçi Veyseş Kaburlu’yu buran aynı mahalle muhtarı Mahmut Gülsoy hakkında dava açılmasına dair Adliye Vekilinden, Sözlü soru ve teklifleri.
Geçen toplantı zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 5 Haziran 1956 salı günü saat 15de Muzaffer Kurbanoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu 3- Açık bulunan Grup reisliği için yapılan seçimde Aydın Mebusu Namık Gedik ve yine açık bulunan Grup İdare Heyeti azalığına Denizli mebusu Hamdi Sancar seçilmişlerdir. 4- Sunuşlarda; Edirne mebusu Cemal Köprülü’nün D.P. den çıkarıldığına dair Genel Kurul Başkanlığından gelen 28/5/1956 tarih ve 2279-183/20 sayılı tezkere okunarak Grupun ıttılaına arz olundu. 5- Mebus ara seçimleri hakkında müzakere açıldı. Muhtelif hatipler ara seçimlerinin bu sene yapılıp yapılmaması hakkında fikir ve mütalâalarını beyan ettiler. Cereyan eden müzakereler sonunda bu sene ara seçimlerin yapılmaması yalnız iki lehte reye mukabil Grupun ittifakiyle kararlaştırıldı. Vaktin ilerlemiş olmasından 12 Haziran 1956 Salı günü saat 15de toplanılmak üzere içtimaa son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation