Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 22 Mayıs 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-05-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grupu umumi Heyeti 22 Mayıs 1958 Perşembe günü saat 15 te grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in riyasetinde toplandı I- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı II- Geçen toplantı zabıt hulasası okunarak savip olundu. Gündem dışı söz isteyen Erzurum Mebusu Münip Özer , mebusları görmek için Meclise gelen vatandaşlarla Meclis müzakerelerini takip etmek isteyenlere , Halk Partili Mebuslardan bazılarının tahrik edici beyanlarda bulun* duklarına şahit olduğunu ifade ettikten sonra bu meselenin yeniden tanzimi temennisinde bulundu* Bundan sonra sorulara geçildi. 1- Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın 7/4/1958 tarihli * ve inşaat malzemesi İle kereste fiatlarının artışı hakkında Ticaret Vekilinden sözlü Borusu okundu. Bu hususta soru sahibi ile bazı mebuslar fikirlerini beyan ettiler. Ticaret Vekili Abdullah Aker ve Ziraat Vekili Nedim Ökmen ve Başvekilimizin geniş izahatından sonra sual cevaplandırılmış oldu. Gündemin ikinci maddesindeki Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu'nun sualine geçildi bu mevzuda soru sahibi ile Ticaret Vekili Abdullah Aker konuştular ve bu suretle sual cevaplandırıldı. Gündemin üçüncü maddesini teşkil eden Giresun Mebuslarının 2/5/1958 tarihli ve lâstik ayakkabılar ile bunların son zamanlarda düşük kalitede piyasaya sürüldüğü ve bu hususta vekâletin malumatı olup olmadığı hakkında Sanayi vekilinden sözlü soruları vekil bulunmadığından gelecek celseye talik edildi. Gündemin 4- ncü maddesindeki Kastamonu Mebusu Dr. Şükrü Esen'in 5/5/ 953 tarihli Cide- Kastamonu ve İnebolu Karayollarının ve otobüslerinin kifayetsizliği ve bu sebeple münakalenin daha ziyade deniz yolundan yapıldığı ve fakat İnebolu'nun bundan müstefit olamaması sebebiyle oraya bir ara postasının ihdasının düşünülüp düşünülmediği hakkında Münakalat Vekilinden sözlü sorusu okundu. Bu mevzuda sual sahibi ile münakalât vekili konuştular sual cevaplandırılmış oldu. Gündemin beşinci maddesine geçildi; Trabzon Mebusu Osman Turan'ın 22/1/1958 tarihli Kıbrıs meselesi ve Türkiye'nin durumu ile İngiliz siyaseti hakkında Hariciye Vekilinden sözlü sorusu okundu • Bu mevzuda muhtelif hatipler söz aldılar ve bazı temennilerde bulundular Hariciye Vekili Fatih Rüştü Zorlu'nun geniş izahatını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. Geçen toplantı zabıt hülâsası Vakit gecikmiş olduğundan 29Mayıs 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation