Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Şubat 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-02-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokratik Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 27 Mart 1956 Salı saat 15 de Muzaffer Kurbanoğlu’nun Reisliğinde toplandı. I- Reis; ekseriyet bulunmadığı görüldüğünden gelecek hafta 3 Nisan 1956 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere celseyi tatil etti.
Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 14 Şubat 1956 Salı günü saat 15 de Haluk Şaman'ın reislisinde toplandı. I-Yoklama yapıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan celse açıldı. II-Geçen toplantı sabit hülâsası okundu. III-Sunuşlar soyanında 1 İdare Heyetinin 3 aylık hesap hülâsası okunarak Grup un tasvibine arzolundu. Erzurum Mebusu Hamit Şevket İnce’nin D.P. den çıkarıldığına dair Genel Kuruldan gelen tarih ve sayılı tezkere okundu. Grup un ıttılaına arz olundu. Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'ın,bugünkü ruznamede bulunan iki sorusunu geri aldığına dair tezkereleri okundu. Sorular ruznameden çıkarıldı. İzmir Mebusu Arif Güngören'in, bu günkü ruznamenin 7 nci maddesini teşkil eden sorusunun geçen toplantı ruznamesinden çıkarıldığı halde bu günkü ruznameye sehven alınmış olduğundan nazarı dikkate alınmaması riyaset tarafından beyan olundu. Reis Grup çalışmalarını tanzim edecek talimatnameyi hazırlamak üzere İdare Heyeti ile birlikte çalışacak 10 arkadaşın seçilmesinin İdare Heyetinin karan muktezası olduğundan seçim yapılacağını ve bunun için de namzetlerin tahtaya yazdırılmasına rica etti. Giresun Mebusu Mazhar Şener ile Amasya Mebusu Mustafa Zeren usul hakkında söz aldılar. İdare Heyetinin bu teklifine iştirak etmediklerini, bu işin İdare Heyetinse yapılmasını ve arzu ettikleri arkadaşlarla teşriki mesai etmelerini teklif ettiler. Bu mevzuda İdare Heyeti adına Konya Mebusu Himmet ölçmen söz aldı Grupun bu tarzda tezahür eden temayülü öğrenildikten sonra İdare Heyetinin de bu teklife iştirak ettiğini ve beraber çalışacak arkadaşların bilâhare Heyeti Umumiyeye arzolunacağını beyan etti. Bolu Mebusu Lütfi Oğlutürk’ün Gerze kazası yangın felâketzedelerine yardım yapılması hakkındaki takriri üzerine usul ve esas hakkındaki uzun müzakerelerden sonra teklifin birinci ve ikinci kısımları ayrı ayrı reye konuldu. ve hükümetin alacağı tedbirlerin neticesine kadar intizar edilmesine karar verildi. IV-İstanbul Mebusu Ziya Köktürk , ruznamenin 12 inci maddesinde İstanbul Mebusu Necmi ateş ile Tekirdağ Mebusu Samim Yücedere’ nin müştereken verdikleri takrirde kendisinden de bahsedildiği için bunun birinci maddeye alınarak takdimen görüşülmesini rica etti .Teklif reye konuldu Kabul edildi. Müteakiben dahili meselelerin müzakeresine devam olundu. Evvelce söz alanların isimleri okundu. Söz alan hatipler fikir ve mütalâalarını beyan ettiler. Bu arada iki takrir verildi. Bunlardan birincisi İç ve dış meselelerin müzakeresinin nihayetlendirilmesinde; Hastalığı dolayısıyla bu günkü toplantıda bulunamayan Grup ve Parti Başkanı Sayın Adnan Menderes’in verecekleri izahat dinlendikten sonra bir karara varılması için müzakerelerin gelecek toplantıya taliki istenmekteydi. Diğeri Hükümetin ve Grup İdare Heyetinin görüşlerini belirtmeleri için görüşmelere son verilmesini teklif ediyordu. Bu sırada Meclis Grupu Başkanı Burhanettin Onat söz aldı | İç ve dış meselelerin müzakere tarzında İdare Heyetinin görüşlerini ve bu mevzudaki faaliyetlerini hükümetle olan temaslarını izah ederek Zonguldak Mebusu Nusret Kirişçioğlu’nun teklifine iştirak ettiğini ve bu müzakerelerin bütçeden sonraya talikinin münasip olacağını ve o zaman sayın Adnan Menderes’in Mütalaalarını Heyeti Umumiyeye arzından sonra yine icap ederse üzerinde konuşulabileceğini beyan etti. Bundan sonra Nusret Kirişçioğlu’nun takriri yeniden okundu. Reye konularak kabul olundu. Reis diğer takrirleri devam edecek olan Başvekilin beyanatının sonunda reye arzedeceğini beyan etti. VI-Gündemin diğer maddesine geçildi. Kars Mebusu Haşan Erdoğan’ın Meclis Riyasetine takdim ettiği, memleketimizde yapılacak çelik siloların ihalesi İşindeki yolsuzluk hakkında eski iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ile eski devlet vekili ve hariciye vekâleti vekili Fatih Rüştü Zorlu hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair olan takriri okundu. Balıkesir Mebusu Sıtkı Yırcalı ile Çanakkale Mebusu Fatih Rüştü Zorlu söz alarak uzun izahatta bulundular. Muhtelif hatipler görüşlerini ifade ettiler. Neticede müzakerelerin kifayeti hakkında verilen bir takrir kabul edilmedi müzakerelerin taliki hususunda verilen takrir reye konularak kabul olundu. Vaktin ilerlemiş olmasından tatilden sonraki ilk salı günü saat 15 de toplanılmak üzere İçtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation