Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Temmuz 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-07-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
29 ncu Birleşim D.P.-Meclis Grubu Gündemi 14.7.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın 3.7.1953 tarihli, İç ve Dış meseleler hakkında Başbakan veya gerekirse Hükümet erkanının izahat vermesine dair takriri. 3- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.1953 tarihli, toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 4- Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un 31.3.1953 tarihli, C.H.Partisi tarafından kurulan (Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü sorusu 5- Ordu Milletvekili Fevzi Boztepe'nin 27.4.1953 tarihli, Jandarma matbaası ve Jandarma Umun Komutanlığı hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. t 6- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun 29.4.1953 tarihli, Vekaletle idare edilen Vekalet Müsteşarlığı ile Emniyet Umum Müdürlüğü ve memleket asayişi hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 7- Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun 26.5.1953 tarihli,19 Mayıs stadyumundaki spor gösterilerinde Milletvekillerini yapılan muamelelerin normal olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 8- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 1.6.1953 tarihli, Fatsa Firengi Mücadele tabibi Niyazi Güngör hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 9- Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'ın 24.6.1953 tarihli, ithal edilen ziraat makinalarındaki ithalatçı karı İzmirde imal edilen pamuk çırçırlama makinası ile Unimog traktörleri hakkında Tarım Bakanı ile Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 10- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 1.7.1953 tarihli, Yataklı vagonlarda evvelce Mebuslara ve gazetecilere yapılan tenzilatın kaldırılması sebebi ve Erzurum Telefon satrali hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 14.7.1953 salı günü saat.15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- Başkanlık Divanı sunuşu olanak) Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Partiden çıkarıldığına dair Parti Başkanlığının 10 temmuz. 1953 tarih ve 3519/183/56 sayılı tezkeresi okunarak grubun ittilâına arzedildi. Yine başkanlık Divanı sunuşu olarak,Dışişleri Bakanına ve Bakanlığına dair 10.7.1953 tarihli Hürriyet gazetesinin Başmakalesi dolayısiyle Hükümetin izahat vermesi hakkındaki Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan ve arkadaşlarının müşterek takrirleri okundu ve gündemin ikinci maddesindeki Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın takriri ile tevhit edilerek bu hususta da hükümetin izahat vermesi muvafık görüldü. 3- Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın,Hükümetin iç ve dış siyasetine dair umumi izahat isteyen 3.7.1953 tarihli takririnin müzakeresine geçildi. Bu hususta iktidarın ve hükümetin üç sene zarfında yaptığı ve önümüzdeki sene yapmak üzere plânlaştırdığı umumi memleket işleri hakkında Maliye,Bayındırlık,Ekonomi ve Ticaret,Dışişleri Ulaştırma ve İşletmeler Vekiller tarafından geniş izahat verildi.Bunu müteakip Başvekil Adnan Menderes tarafından da Parti ve Memleketin umumi siyaseti hakkında geniş beyanatta bulunulmuş ve Grup Heyeti Umumiyesi tarafından tasvip edilmiştir. Vaktin ilerlemiş olmasına mebni, fevkelâde bir içtima olmadığı takdirde 31.Ekim.1953 cumartesi günü saat.10 da toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation