Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Temmuz 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-07-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 12 Temmuz 1956 salı günü saat 15de Haluk Şaman’ın riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu 3- Reis; Grup başkanı Aydın mebusu Namık Gedik tarafından dış politikaya müteallik olarak verilen ve geçen iki celseden beri müzakere edilmekte olan takririn Kıbrıs meselesine ait bulunan 1nci maddesinin görüşülmesine devam edileceğini bildirdi. Evvelce söz almış bulunan hatiplere sırasıyla söz verildi. Birçok hatipler bu mevzu üzerinde ehemmiyetle durdular. Fikir ve kanaatlerini bildirdiler. Başvekil söz aldı: Kıbrıs meselesinin son inkişafları hakkında izahlarda bulundu. Umumi tasviple karşılaşan bu izahlardan sonra takririn birinci kısmının müzakeresinin kifayetine dair verilen takrirler reye konularak kabul olundu. Müteakiben takrir sahibi Grup Başkanı Namık Gedik söz aldı: Kıbrıs mevzuunda gerek milletvekillerinin ve gerekse hükümetin yaptıkları beyanlarından mülhem olarak bu konuşmaların müşterek noktalarını tespit eden ve Grupun tasvibine mazhar olduğu taktirde neşredilecek tebliğe esas olacak beyanatta bulundu. Neşredilecek tebliğin şekil ve muhtevası üzerinde usul ve esas hakkında cereyan eden müzakereler sonunda Dr. Namık Gedik’in beyanatı esas ittihaz edilmek üzere bir tebliğ hazırlanması hususunda Grup İdare Heyetine salâhiyet verilmesi bir takrirler karşılaştırıldı. 4- Grupun fevkalade toplantıya davet edilmesi hususunda İdare heyetine yetki verilmesi reye konuldu. Kabul edildi. Meclis’in 16 Temmuz 1956 Pazartesi günü tatile başlaması ve 15 Ağustos 1956 Çarşamba günü toplanması hakkında verilen takrir de kabul olundu. Grupun müteakip toplantısının gün ve saatinin tayini hususunda Grup İdare Heyetine salahiyet verilmesi de kararlaştırılarak içtimaa son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation