Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11 Kasım 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-11-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grubu Gündemi 11.11.1952 sali saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak Özetinin okunması 2. Başkanlık Divanının sunuşları 3. Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Burçak'ın C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün İzmir nutku ve onu takip eden Manisa ve Balıkesir hadiseleri hakkında Başbakan'dan Gensorusu. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen on Milletvekilinin 19.11.1952 tarihinde Londraya çağırılmaları dolayısiyle seçim yapılması. 5. Grup Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi.
Geçen oturum tutanak Özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Hey’eti 11.11.1952 salı günü saati 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Yoklama yapıldı. Çoğunluk olduğu anlaşıldığından oturun açıldı. 1. Geçen oturun tutanak Özeti okundu. 2. Başkanlık Divanı sunuşları olarak vefat eden Denizli Milletvekili Fikret Karabudak ile Tokat M.V. Nuri Turgut Topçuoğlu'nun hatıralarını tazizen ikişer dakika saygı duruşu yapıldı. Bunu müteakip Demokrat partiye yeniden kabul edilen Hakkâri Milletvekili Selin Seven ile Hatay m.v. Abdullah Çilli gruba takdim olundular. 3. Erzurum milletvekili Rıfkı Şalim Burçak tarafından verilen,C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün İzmir nutku ve Balıkesir hadiseleri hakkındaki gensorusu üzerinde müzakere açıldı .Milletvekilleri fikirlerini beyan ettiler. Başbakan*ın bu mevzudaki beyanatını müteakip verilen kifayeti müzakere takriri kabul olundu. Oya mürecaat sonunda usul bakımından reddedilerek üzere meclise sevki uygun olacağı anlaşıldı • 4. 19.11.1952 tarihinde Londra'ya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen çağırılmış olan on Milletvekilinin seçimi hakkında müzakere açıldı .Bir çok Milletvekilleri tarafından bu mevzuda izahatta bulunuldu. Netice de verilen kifayeti müzakere takriri ile beraber,bu nevi davetlerde gidecek üyelerin tespitinde kur'a usulüne bas vurulması ve bugüne kadar dış memleketlere seyahat etmiş olanlarla bu defa gidenlerin müteakip kur’alara iştirak ettirilmemeleri hakkındaki teklif kabul edilmiş ve bütçe kanununun 453.bölümünün (R) formülü gereğince iki misli aday gösterilmiş ve çekilen kur'a neticesinde aşağıda isimleri yazılı olan zevatın aday seçilmiş oldukları anlaşılmıştır. şevki Yazman (Elazığ),Nazım Ağacıkoğlu (Sivas).Mustafa Gülcügil (Denizli), Remzi Öksüz (Maraş).Hüsnü Türkand (Kocaeli).Mehmet Yılmaz (Kocaeli).Rıfat özdeş (Kırşehir),Hakkı Gedik (Kütahya),Sadık Giz (İzmir),Adnan Karaosmanoğlu (Manisa), Naslı Tlabar (İstanbul),Celal Boynuk (Çankırı),Halil Ayan (Bursa),Halis Öztürk (Ağrı), 5. vaktin ilerlemiş olmasından 18.11.1952 salı günü saat: 16 de toplanmak üzere oturuma son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation