Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Mart 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-03-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
16 ncı Birleşim D.P.Meclis Grubu Gündemi 24.3.1953 salı saat.15 de 1. Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2. Erzurum Milletvekili Memiş,Yazıcının 13.11.1952 tarihli,Raman petrol tesisleri hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu. 3. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcının 13.11.1952 tarihli,toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü soruşu, 4. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 5.11.1952 tarihli,Deniz Ticaret politikanız hakkındaki Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 5. Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade;nin 14.11.1952 tarihli, İktisadi durumumuz,ithalat ve ihracatınız -hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 6. Manisa Milletvekili Şeni Ergin’in 3.12.1952 tarihli, Kore gazilerinden Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 7. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın 11.12.1952 tarihli Anayasanızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında Sayın Başbakan,ın ne düşündüklerine dair sözlü sorusu, 8. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 15.9.1952 tarihli Kıbrıs Adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 9. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 15.9.1952 tarihli ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak Hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 10. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan,ın 27.5.1952 tarihinde görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan,ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 11. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 3.12.1952 tarihli,Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 12. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan,ın 12.12.1952 tarihli,orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı çırpı için iki kat resin vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 13. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş"ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldanberi ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 14. Yozgat Milletvekili Faile Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tedkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 15. Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24.12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatı hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 16. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in 14.4.1952 tarihli, Milli Savunmaya ait Ordonat ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 17. Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca,nın 9.9.1952 tarihli yeni bir mahalli idareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri ihtisas Komisyonu raporu. 18. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan,ın 16.1.1953 tarihli, C.H.P, iktidarının 1945 te kabul ettiği 4785 sayılı ormanların Devlete intikaline dair olan kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 19. Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın,Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde suiistimallerini önleyecek kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu 20. Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün 21.1.1953 tarihli okul klasikleri adı altında liselerde okutulan (MİCHAEL KOHL- • HAAS) adlı kitap hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 21. Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender,in 5.2.1953 tarihli,-* Toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu.
Geçen Birleşim Tutanak Özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 24.3.1953 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlunun başkanlığında toplandı. 1. Yoklama yapılarak çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 2. Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 3. Başkanlık divanı sunuşu olarak Balıkesir Milletvekili Âli Fahri İşeri'nin D.P. den çıkarıldığına dair Genel İdare Kurulu'nun 6.3.1953 tarih ve 0827-183/07 sayılı tezkeresi okundu. b) Manisa Milletvekili Kazım Taşkent'in Milletvekilliğinden istifa etmiş olduğu gruba arzedildi. c) Çanakkale ve Balıkesir zelzele felaketzedeleri İçin Gruba verilen takrir riyaset Divanınca teemmün olunarak Grup arkadaşların 50 er lira teberruda bulunması teklifi reye konularak ittifakla kabul edildi. 4. Gündemin ikinci maddesindeki Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın sorusu Bakan ve soru sahibi bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 5. 3.ncü maddedeki yine Memiş Yazıcı'nın sorusu kendisi bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 6. 4 ncü maddedeki Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Dış Ticaret Politikamız hakkındaki sorusuna Bakan cevap verdi. Soru sahibi ve bazı Milletvekili arkadaşlar görüşlerini açıkladılar. 7. 5 nci maddedeki Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin sorusu kendisi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 8. 6 ncı maddedeki Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in sorusu kendisi bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 9. 7 nci maddedeki Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın Anayasa'nın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkındaki^sorusu görüşüldü. Başbakan namına Devlet Bakanı Muammer Alakat Anayasa tadilatının yakında Gruba arzedileceğini bildirdi. 10. 8 nci maddedeki Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in Kıbrıs adası hakkındaki sorusu kendisinin geri aldığına dair yazısı üzerine gündemden çıkarıldı. 11. 9 ncu maddedeki yine Ali İhsan Sabis'in sorusu kendisi bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 12. 10 ncu maddedeki Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın sorusu Tarım Bakanı bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 13. 11 nci maddedeki Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın sorusu Başbakan bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 14. 12 nci maddedeki Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın sorusu Tarım Bakanı bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 15. 13 ve 14 ncü maddelerdeki Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın soruları Bayındırlık Bakanı bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 16. 15 nci maddedeki Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce’nin sorusu Milli Eğitim Bakanı bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 17. 16 ncı maddedeki Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in sorusu Bakan bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 18. 17 nci maddedeki Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın teklifi kendisi bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 19. 18 nci maddedeki Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın sorusu Tarım Bakanı bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 20. 19 ncu maddedeki Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın sorusu Parti Başkanı bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 21. 20 nci maddedeki Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün sorusu kendisi bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı. 22. 21 nci maddedeki Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in sorusu kendisi bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıldı.
Geçen Birleşim Özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 31.3.1953 salı günü Başkan Hulusi Köymen'in Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından 7.4.1953 salı günü saat 15 de toplanılacağı Riyaset makamından tebliğ olundu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation