Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Aralık 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-12-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P.Meclis Grupu Ruznamesi Yedinci İnikat ( Fevkalâde) 8 Aralık 1958 Pazartesi saat :10 1- Yoklama 2- İç Siyaset Mücadelelerinin son zamanlarda aldığı istikameti 11 Ağustos Tarihli Grup Kararımızın ışığı altında bir kerre daha gözden geçirmek.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 8 Aralık 1958 Pazartesi günü saat 10 da Grup Reisi Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun Riyasetinde fevkalâde olarak toplandı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. Reis tarafından , bugünkü toplantı ruznamesinin , İç Siyaset mücadelelerinin son zamanlarda aldığı istikameti 11 Ağustos tarihli Grup kararımızın ışığı altında bir kere daha gözden geçirmek olduğu ifade edildi. Hükümet Başkanı Adnan Menderes kürsüye gelerek fevkalade toplantıyı icabettiren mevzulara kısaca temas ederek ilgili vekillerin Yüksek Hey'ete gerekli izahatı vereceklerini arzetti. Dahiliye Vekili Namık Gedik , Basın - Yayın ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu ve Adliye Vekili Esad Budakoğlu , fevkalâde toplantıyı icabettiren meseleleri izah buyurdular. Grup Heyeti Umumiyesi'nin kanuni ve İdarî bilumum tedbirleri ittihaz etmesini rica ettiler. Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun konuşmasını müteakip Hükümet Reisi Adnan Menderes müzakere mevzuunu teşkil eken mevzu hakkında uzun ve etraflı malumat verdi.Bunu müteakip Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu , İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu ve Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman mevzu üzerinde görüş ve mütalaalarını belirttiler. Bunu müteakip öğleden sonra saat 17 de toplanmak üzere celseye ara verildi. Afyon Mebusu Kemal Özçoban Kürsüye gelerek görüş ve kanaatlerini belirtti . Bunu müteakip Başvekil Adnan Menderes konuşmuş olan hatiplere etraflı izahatı verdi. Trabzon Mebusu Selâhattin Karayavuz ve Bursa Mebusu Hulusi Köymen , İsparta Mebusu Sait Bilgiç ile Antalya Mebusu Adnan Selekler söz alarak görüşlerini belirttiler. Vaktin gecikmiş olması sebebile ve müzakerelere devam edilmek üzere 9 Aralık 1958 Salı günü saat 10 da toplanmağa karar verildi.
Geçen toplantı Zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 18 Aralık 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayalar’ın riyasetinde toplandı. Yokluma yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip edildi. Suallere geçildi : Birinci maddeyi teşkil eden ve Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğ-lu'nun Yenigün gazetesi havadisi olan ve Mükerrem Sarol'a ait bedelsiz otomobil ithali ile Yeni Sabah Gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlu’na otomobil ithali için 6000 Dolar verildiği hakkında Maliye Vekilinden şifahi suali ,İkinci maddeyi teşkil eden ve Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'ın son günlerde bütçemize külfetler yükleyen bâzı ödenek ve maaş zammı teklifleri hakkında Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri ile aynı mealde ve Çorum Mebusu Hüseyin Ortakçıoğlu'nun takriri, Dördüncü maddeyi teşkil eden ve Erzurum Mebusu Şevki Erker'in Devlet Personel Kanunu Tasarısı ile bunun memur meselesini halledebilecek şumulde olup olmadığı hakkında Maliye Vekilinden şifahi suali , Beşinci maddeyi teşkil eden ve Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüplü'nün , memur ve müstahdem kadroları ve artışı hakkındaki tedbirler mevzuunda müzakere açılması isteğini havi takriri. Alakalı Maliye Vekili o saatte Bütçe Encümeninde izahat vermekte olması hasebiyle , gelecek içtimaa talik edildiler. Gündemin altıncı maddesini teşkil eden,Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu’nun , Pancar müstahsilinin almakta olduğu primin yeni tespit edlien şeker fiatına göre verilip verilmiyeceği hakkında Sanayi Vekilinden Şifahi suali okundu. Sanayi Vekili Sabati Ataman gerekli izahatı verdi. Sus sahibi teşekkürle bazı temennilerde bulundu. Sebati Ataman bu temenniler Üzerinde de tatminkâr cevaplar verdi. Bu suretle sual cevaplandırılmış oldu Gündemin Yedinci maddesini teşkil eden ve Gaziantep Mebusu Suleyman Kuranel’in , Et ve Balık Kurumu'nun halen gümrükte bekleyen eşyası olup olmadığı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali okundu ; Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen rakamları bildiren beyanatta bulundu. Sual sahibi sos alarak Kurumun zararlarının önlenmesi hususundaki düşüncelerini bildirdi. Bunu takiben Başvekil Adnan Menderes söz alarak vasiyeti izah ve zararların en kısa zamanda önleneceğini beyan etti. Bu suretle sual cevaplandırılmış oldu. Gündemin Sekizinci maddesini teşkil eden ve Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlı’nın , Adıyaman Devlet Hastahanesi mütehassıs kadrosu mevzuunda Sıhhat Vekilinden şifahi suali hakkında Sıhhat Vekili Lütfi Kırdar Bu sualden yeni haberdar olduğunu bu sebeple gelecek celseye talikini taleb etti. Sual cevaplandırılmak üzere gelecek içtimaa talik edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 25 Aralık Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation