Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 31 Ekim 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-10-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Birinci Birleşim D.P. Meclis-Grubu Gündemi 31.10.1953 Salı Saat:15 de 1- Geçen oturumlar tutanak özetlerinin okunması. 2- Meclis Reisi Adayı Seçimi. 3- Meclis Reisvekilleri adayı seçimi. Meclis İdare Âmirleri adayı seçimi. 5- Meclis Divanı Katipleri aday seçimi. 6- Grup Reisi seçimi. 7- Grup Reisvekilleri seçimi. 8- Grup İdare Heyeti seçimi. 9- Grup Haysiyet Divanı seçimi.
Geçen birleşim tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 31.10.1953 Cumartesi günü saat: 10 da Grup Reisi Hulusi Köymen’in başkanlığında toplandı. 1- Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 2- Gecen devrenin son tutanak özeti ile fevkalade toplantıya alt tutanak özetleri okundu. 3- Seçimlere geçildi* a)T.B.M.M. Reisliğine İçel Mebusu Refik Koral t an,230 reyle, Başkanvekilliklerine: Fikri Apaydın (Kayseri) 242, Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 217 ile Tevfik İleri(samsun) 133 reyle, Divan katipliklerine» İbrahim Kirazoglu (Kayseri) 248,Ömer Mart (Çanakkale) 235,İhsan Gülez (Bolu) 208. Füruzan Tekil (İstanbul)204,Ali Ocak (Gaziantep) 155,Sedat Baran (Çorum) 132 reyle, İdare amirliklerine: Mehmet Aldemir (İzmir) 230.İhsan Şerif özgen (Kütahya) 187, Ağah Erozan 153 reyle aday olarak seçilmişlerdir. b) D.P.Meclis Grubu Reisliğine 222 reyle Hulusi Köymen (Bursa) • Meclis Grubu Reisvekilliklerine: 213 reyle Abidin Potuoğlu (Eskişehir ve 162 reyle Osman Kapani (İzmir); Meclis Grubu İdare Heyeti üyeliklerine birinci tur neticesinde: Mahmut Goloğlu (Trabzon) 199, Zuhuri Danışman (Bolu) 165, Kasım Küfrevi (Ağrı) 152, İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ) 147 Saip Özer (Çorum) 146 Ekrem Cenani (Gaziantep) 141 Akif Sarıoğlu (Antalya) 138, Sudi Mıhçıoğlu (Manisa) 133 ve Hüseyin Fırat (İçel) 123 reyle seçilmişlerdir. 4- öğleden sonra saat* 15 de Reis Hulusi Köymen’in başkanlığında İdare hey'etinin ikinci turu ile birlikte haysiyet divanı seçimi yapılmış ve neticede* Haysiyet Divanına Hüseyin Ülkü (Niğde) 124 Ferit Ecer (Niğde) 111, Şevki Ecevit (Sivas) 108 ve Haluk Ökeren (Tokad) 106 reyle seçilmişlerdir. 5- Meclis Grubu idare Heyetinin nisabı dolduramıyan iki üyeliği ve ayni sebeble haysiyet divanının bir asil ve iki yedek üyelikleri seçimi gelecek toplantıya bırakılmıştır. 6- Reis, Meclis encümenlerine yapılacak seçimler için geçen devrelerde olduğu gibi idare Heyetine salahiyet verilmesini gruba arzetti ve bu teklif heyeti umumiyece kabul olundu. 7- Vaktin gecikmiş olmasından 12.11.1953 perşembe günü saat:15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Nadir Eserler, Tutanaklar, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation