Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 2 Haziran 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-06-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
25 nci Birleşim D.P; Meclis Grubu Gündemi 2.6.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Grup İdare Heyetinin üç aylık hesap blânçosu. 3- Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve 232 arkadaşının 5.5.1953 tarihli, Siyasi Partilerin gayri meşrü mal iktisap edememeleri ve bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin zimmetinde kalan meblağların takip ve tahsili hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel Grup Umumi Heyetine getirilmesi hakkındaki takrirleri. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.1952 tarihli, Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 5- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek olan kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 6- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.1953 tarihli, toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 7- Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un 31.3.1953 tarihli, C.H.Partisi tarafından kurulan(Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 8- Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant'ın 22,4,1953 tarihli,Grup Çalışma talimatnamesi ve Meclis Nizamnamesi hakkında Grup Başkanından sözlü sorusu. 9- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 27.4.1953 tarihli, Jandarma matbaası ve Jandarma Umum Komutanlığı hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 10- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun 29.4.1953 tarihli. Vekaletle idare edilen Vekalet müsteşarlığı ile Emniyet Unum Müdürlüğü ve memleket asayişi hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 11- Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun 26.5.1953 tarihli,19 Mayıs Stadyomundaki spor gösterilerinde Milletvekillerine tadbik olunan muamelelerin normal olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 2.6.1953 salı günü saat 15 de Başkanvekili Osman Kapani'nin başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından bir leşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. . 2- Grup İdare Heyetinin 3 aylık hesap blânçosu okundu. Kabul edildi Sunuş olarak Meclis komisyon ve Grup çalışmaları hakkında İzmir Mebusu Pertev Arat ve altı arkadaşının vermiş oldukları takririn gündeme alınmasına ve öncelikle konuşulmasına karar verildi. Bundan böyle devamsız Mebuslar hakkında tüzğün Meclis Başkanlık Divanınca tadbik edilmesi temennisinde bulunuldu. 3- Gündemin üçüncü maddesinde Antalya Mebusu Akif Sarıoğlu ve 232 arkadaşının vermiş oldukları 5.5.1953 tarihli takririn Başbakanın huzuru ile görüşülmesi hakkında Afyon Mebusu Avni Tan tarafından verilen takrir kabul edildi. 4 ncü maddede,Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın Başbakandan sözlü sorusu,takrir sahibi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 5- 5 uci maddede ,Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın Parti veya Grup başkanından sözlü sorusu takrir sahibi hazır bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 6- 6 ncı maddede,Diyarbakır Mebusu Ferit Alpiskender'in Başbakandan sözlü sorusu Başbakan mevcut olmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 7- 7 nci maddede,Ordu Mebusu Refet Aksoy'un Başbakandan gözlü sorusu Başbakan hazır bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 8- 8 nci maddede «Zonguldak Mebusu Muammer Alakant'ın Grup Başkanından sözlü sorusu görüşüldü. Grup, Başkanı Hulusi Köymen tarafından cevaplandırıldı. Muhtelif hatipler mütalaalarını bildirdiler. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 9- 9 ncu maddede, Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin. 10 ncu maddede Yusuf Azizoğlu'nun ll nci maddede Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun içişleri Bakanından sözlü soruları Bakan bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 9*6.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation