Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 9 Ağustos 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-08-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 9 Ağustos 1958 Cumartesi günü saat 10 da Grup Reisvekili Konya Mebusu Himmet Ölçmen’in Riyasetinde toplandı. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ; Bu zabıt hülâsası hakkında söz alan Trabzon Mebusu Osman Turan geçen celsede dış politika mevzununda kafi derecede izahat verilmediği ve bugün bu müzakerelere devam edilmesi beyanında bulundu.zaptı sabıktan sonra ; Bu mevzuda Trabzon Mebusu Osman Turan Orta-Doğu Hadiseleri ve Dış Siyasetimizle ilgili beyanını müteakip . Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu Bağdat Paktı ve geçirdiği safhalar hakkında geniş ve tatminkar izahlarda bulundu. Diğer mevzuların müzakeresine geçildi. Söz alan başvekil Adnan Menderes bugünkü iç politika tutumu üzerinde tenvir edici ve Grup Heyeti Umumiyesinin tasvibile karşılanan konuşmasını müteakip muhtelif hatipler söz alarak fikir ve kanaatlerini açıkladılar. Bu sırada ara verilerek saat 15 te toplanılmasına karar verildi. İkinci celse saat 15 de Grup Reisvekili Himmet Ölçmen’in Riyasetinde açıldı, ve yine iç politika meselelerinin müzakeresine devam olundu. Bu mevzuda sözalan muhtelif hatipler görüşlerini bildirdiler ve muhale- iç politikadaki yıkıcı tutumu ile buna karşı alınacak tedbirler ve T.B.M.M. nin fevkalade içtimaa daveti mevzuları üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde , verilen bir takrir üzerine Grup İdare Heyetince seçilecek 19 kişiden mürekkep bir komisyon teşkilile bu komisyonun hazırlayacağı raporu görüşmek üzere içtimaın 11 Ağustos 1958 Pazartesi günü saat 15 e talikine karar verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation