Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Nisan 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-04-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokratik Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 7 Şubat 1956 Salı saat 15 de Haluk Şaman’ın Reisliğinde toplandı. I- Yoklama Yapıldı. Ekseriyet Bulunduğu görüldüğü için celse açıldı. II- Geçen Toplantı ile bütçe müzakerelerinden evvel son toplantıya ait iki zabıt hülasası okundu. III- Sunuşları; A- Seyhan mebusu İsmet Uslu’nun yeniden Demokratik partiye alındığına ve Kastamonu mebusu Ziya Terman ile Zonguldak mebusu Cemal Kıpçak’ın D.P. den çıkarıldıklarına dair genel kuruldan gelen 23 şubat ve 20 mart 1956 tarih ve 0952/183-04/1408/183-53/1409/183-55 sayılı tezkireler okunarak Grubun ıttılaına arz olundu. B- İtalya Mebusan Meclisi Reisi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından bir heyetin İtalyayı ziyaretleri için vaki davetlerine icabet etmek üzere grubumuz azasından 7 sat isimlerini bildirmesine dair Meclis Riyasetinden gelen tezkere okundu. Kura ile undan önce seyahatlere iştirak etmemiş olanlar arasından aşağıda isimleri yazılı mebuslar seçilmişlerdir; Mustafa gülcügil ( Denzili), Celal Ramazanoğlu (Hatay), Zühtü Hilmi Velibeşe (Isparta), Nebil Sadi Altuğ (İzmir), M. Rüştü Özal ( Konya), Hüseyin Ülkü (Niğde), Mahmut Goloğlu (Trabzon). C- Avrupa İstişari Asamblesinin 16 Nisan 1956 tarihinde Strazburg’da yapacağı 8. Toplantıya memleketimizi temsil etmek üzere iştirak edecek grubumuza mensup 8 asil ve 8 yedek azanın adları sayılarak bildirilmesine dair Meclis Riyasetinden gelen ikinci tezkere okundu. Grubumuzun 3 Mayıs 1955 tarihinde ittihaz edilmiş olduğu prensip kararı gereğince, Avrupa İştişari Asamblesine İştirak edecek grupların seçimine esas olmak üzere, Meclis Riyaset Divanı, D.P Meclis Grubu divanı ve İdare Heyeti ile Grubumuz ihtisas ercümenlerinden birer zat’ın iştirakı ile toplanan heyet tarafından grubumuz üyeleri arasından 28 ve 2 de müstakil olmak üzere30 kişi tespit olunarak Heyeti Umumiye arz edilmiştir. Bu mevzuda muhtelif hatipler müstakillerin seçimi arz edilmemesi ile usul esas ve gidecek heyetin miktarı, yedeklerin iştirak edip etmemesi hususunda fikir ve kanaatlerini beyan ettiler. Müstakillerin seçilmemesi hususu kabul edildikten sonra Heyeti Umumiye arz edilen 28 kişilik listeye sırası gelen İzmir Mebusu Nuriye Pınar ve Niğde Mebusu Zihni Üner İlave olundu. Yedeklerin iştirak ettirilmesi hususunda muhtelif takrirler arasında en aykırı olan teklif Hüseyin Ortakçıoğlu’nun idi. Reye arz olundu. Kabul olundu. Diğer takrirlerin reye arzına mahal kalmadı. Bu süretle yedeklerin gönderilmemesi kararlaştırılmış oldu. Buna Müteakip mühürlü listeler tevzi edildi. Üç tasnif heyeti seçildi. Tasnif sonuna kadar celse yarım saat tatil edildi. İkinci celsede Tasnif neticesinde aşağıda isimleri yazılı mebusların hizalarında gösterilen reyleri alarak seçildikleri Heyeti Umumiyeye arz olundu. Hamdi Ragıp Atademir 194 Konya, Basri Aktaş 178 Kastamonu, Mehmet Karasan 164 Denizli, Zeyyar Mandalinci 153 Muğla, Hayrettin Erkmen 152 Giresun, Baki Erden 138 Siirt, Muzaffer Harunoğlu 123 Trabzon, İsmail Şener 122 Trabzon. Vaktin ilerlemiş olmasından 10 Nisan 1956 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere İçtimaya son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation