Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Nisan 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat parti meclis Grupu umumi heyeti 12 nisan 1955 Salı günü saat 15de Abidin Potuoğlu’nun reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet olduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Maraş mebusu Abdullah Aytemiz, ruzname hakkında söz alarak; Bütçe müzakereleri sırasında yaptığı konuşmadan dolayı gazetelerin neşriyatı ve dolayısıyla Adliye Vekilinin meclis kürsüsünden kendisini itham eder şeklinde konuşması dolayısile Adliye Vekilinden Grup huzurunda açıklamada bulunmasını isteyen takririn Grup İdare Heyetince kabul edilmeyerek ruznameye alınmadığını ifade ederek bu takririnin Grup Ruznamesine alınıp Heyeti umumiyede görüşülmesini teklif etmesi üzerine Grup İdare heyeti namına söz alan Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu, mumaileyhin takririnin İdare heyetince ruznameye alınmamasının esbabı mucibesini izah etmiş ve bilhassa mezkur takririn şahsi mahiyette telakki edildiği için ruznameye alınmadığını ifade etmiş; bunun üzerine yapılan konuşmalar neticesinde mezkur takririn grupta görüşülmesine Grup umumi heyetince ekseriyetle karar verilmiş ve Adliye Vekilinin mehil talebi üzerine Başkanlık divanınca gelecek ruznameye alınmak üzere Grup İdare heyetince havale edilmiştir. 3- Muğla mebusu Natık Poyrazoğlu’nun, ruznamenin ikinci maddesindeki 2/2/1955 tarihli bir İstanbul Vekaleti teşkili hususunda Başvekilden sözlü sorusunu geri aldığından ruznameden çıkarıldı. 4- Erzincan Mebusu Veysel Varol’un, 3üncü maddedeki 14/2/1955 tarihli, Erzincan’ın kurtuluşu münasebetiyle plağa alınan konuşmasının radyo programından çıkarılması sebebine dair Devlet Vekilinden sözlü sorusu, devlet vekilinin bulunmamasından gelecek toplantıya bırakıldı. 5- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 4üncü maddedeki 22/2/1955 tarihli “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında İktisat ve Ticaret vekilinden sözlü sorusu soru sahibi bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 6- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 5inci maddedeki 22/2/1955 tarihli masuniyeti teşriiyesinin refine dair mazbata hakkında Dahiliye ve Adliye vekillerinden sözlü sorusu, soru sahibi bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 7- Çoruh mebusları Mecit Bumin ve Hilmi Çeltikçioğlu’nun 25/3/1955 tarihli, Demir ve Demirden mamul malzemenin tevzii hakkında İktisat ve Ticaret vekili ve Nafia vekilinden sözlü sorusu müzakere edildi. Vekil cevaplandırdı. Soru sahibi konuştu. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 8- Ruznamede görüşülecek başka konu kalmadığından 19/4/1955 Salı günü saat 15de toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
18inci İnikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 12 Nisan 1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasası okunması. 2- Muğla mebusu Natık Poyrazoğlu’nun, 2/2/955 tarihli bir “İstanbul Vekâleti” teşkiline dair Başvekilin ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 3- Erzincan Mebusu Veysel Varol’un 14/2/1955 tarihli, Erzincan’ın kurtuluşu münasebetiyle plağa alınan konuşmasının radyo programından çıkarılması sebebine dair Devlet Vekilinden sözlü sorusu 4- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusu. 5- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 22/2/1955 tarihli masuniyeti teşriiyesinin refine dair mazbata hakkında Dahiliye ve Adliye vekillerinden sözlü sorusu. 6- Çoruh mebusları Mecit Bumin ve Hilmi Çeltikçioğlu’nun 25/3/1955 tarihli, Demir ve Demirden mamul malzemenin tevzii hakkında İktisat ve Ticaret vekili ve Nafia vekilinden sözlü soruları.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation