Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 28 Mayıs 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-05-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ DÖRDÜNCÜ ÎNÎKAT 28 Mayıs Perşembe, Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler : 1. —Bitlis Mebusu Nusrettin Barut'un, Bitlis kazalarımla kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 2. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, İller Bankasında yapılan bâzı ihaleler ve bu müessesede çalışmakla olan bir kısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 3. — Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu'nun, Ağrı vilâyeti içme sularına dair imar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 4. — İsparta Mebusu Kemal Demiralay'ın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santrali mevzuunda İmar ve İskân Vekilinden Şifahi suali. 6. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, son sene içindeki jet uçak kazaları ve lüzumlu önleyici tedbirler hakkında Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali. 6. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. 7. — Kastamonu Mebusu Dr. Şükrü Esen'in, Kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon y Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 8. — Sinob Mebusu Ömer Özen'in. Kurulması plânlaştırılan suni tahta fabrikalarının inşa durumuna dair Sanayi ve Ziraat Vekillerinden şifahi suali. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde geçen müzakeratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 28 Mayıs 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi. Celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. Gündem dışı söz alan Kastamonu Mebusa Münif İslâmoğlu , Meclis’i temsilen Kore’ye gidecek heyetin seçiminin bir esasa bağlanması hususunda konuştu. Bu mevzuda müteaddit mebusların konuşmalarını müteakip kabul edilen takrirler gereğince; İhtisasa lüzum göstermiyip Meclus’i temsilen yabancı memleketlere gideceklerin daha evvel Devlet ve Hükûmet Reisleri refakatinde, Meclis, Hükümet,İktisadî Devlet Teşekkülleri,Türk Hava Kurumu,Kızılay vesair mümasili teşekküller nam ve hesabına herhangibir dış memlekete seyahat yapmış olanlar hariç olmak üzere diğer mebuslar arasından kur’a çekilmek suretiyle tespit edilmesine karar verildi. Çekilen kur’a neticesinde;Kayseri Mebusu Ali Rıza Kılıçkale,Bursa Mebusu Yekta Teksel,İstanbul Mebusu Zakar Tarver, Manisa Mebusu Orhan Ocakçıoğlu,Balıkesir Mebusu Muzaffer Emiroğlu,Sinop Mebusu Hamdi Özkan,Kastamonu Mebusu Şükrü Esen ve Bilecik Mebusu Mehmet Erdemin Meclis’i temsilen koreye gidecekleri anlaşıldı. Suallere geçildi: Bitlis Mebusu Nusrettin Barut’un,Bitlis kazalarında kurulacak Sağlık merkezlerine ve Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar’ın İller Bankasında Yapılan bazı ihaleler ve bu müessesede çalışmakta olan birkısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair sualleri ile Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüplü’nün son sene içindeki Jet Uçak Kazaları ve lüzumlu önleyici tedbirler hakkındaki şifahi suali,Sual sahipleri bu celsede hazır bulunmadıklarından gelecek inikada talik olundu. Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu’nun,Ağrı Vilâyeti içme sularına dair İmar ve İskan Vekilinden olan şifahi sualine ,İmar ve İskan Vekili Medeni Berk cevap verdi. Sual sahibi Şeref Saraçoğlu’nun konuşmasını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. İsparta Mebusu Kemal Demiralay’ın,İsparta-Eğridir,Kovada Elektrik Santrali mevzuunda İmar ve İskân Vekilinden olan şifahi sualine İmar ve İskan Vekili Medeni Berk cevap verdi. Sual sahibi ve diğer bazı mebuslar konuktular ve Başvekil Adnan Menderes’in etraflı ve tatminkâr izahatını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. 4/6/1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation