Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Mayıs 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-05-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
21nci İnikat Demokrat Parti Meclis Grupu Ruznamesi 3 Mayıs 1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun Mebus ara seçimlerinin geri bırakılması hakkındaki takriri. 3- Ağrı mebusu Kasım Küfrevi’nin 14/4/1955 tarihli, Grup çalışma tarzını tespit edecek on beş kişilik bir komisyon tefriki hakkındaki takriri. 4- Bursa mebusu Muhlis Erdener’in 25/4/1955 tarihli, bedelsiz ithalata dair neşredilen kararname hakkında İktisat ve Ticaret vekilinden sözlü sorusu. 5- Bursa mebusu Agâh Erozan’ın 27/4/1955 tarihli, Meclis hesaplarından dahili nizamnamenin 61 nci maddesine riayet edilip edilmediği hakkında Meclis Başkanlık Divanından sorusu.
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 3 Mayıs 1955 Salı günü saat 15de Hulusi Köymen’in reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Avrupa konseyi istişari meclisine namzet seçimi yapılmak üzere Riyaset Divanından gönderilen 2/5/1955 tarih ve 1381/4875 sayılı yazı okundu. Bunun üzerine söz alan, Bursa mebusu Agah Erozan, Bahadır Dülger, Burhanettin Onat ve Tevfik İleri’nin konuşmalarını müteakip Bahadır Dülger’in seçimin ne şekilde yapılması gerektiği hakkındaki yazılı teklifli reye arzolundu. Bu teklif, seçimi birinci derecede yapmak ve neticeyi Grup heyeti Umumiyesine arz etmek üzere Riyaset Divanı, Grup İdare Heyeti ve Grup İhtisas Encümenlerinden seçilecek birer azadan müteşekkil bir komisyonun Konsey seçimlerine iltihak edecek namzetlerde bulunması lüzumlu asgari şartları tespit etmesi ve bu şartlara göre iki misli namzet seçilerek Grup heyeti umumiyesine arzı kararlaştırıldı. 3- Müteakiben Şefik Bakay tarafından belediye seçimlerinin geri bırakılmasına dair kanun teklifinin Grupumuzun ruznamesine alınmasını ve öncelikle konuşulmasını tazammun eden takriri okundu, reye azredildi. Reylerin takririn reddi yolunda tezahür ettiği Riyaset tarafından bildirilmesi üzerine ikinci defa Talat Vasfi Öz tarafından aynı mahiyette verilen bir takrir reye konularak kabul edildi ve müzakeresine başlandı. Muhtelif hatipler söz aldılar. Neticede bu mevzunun gelecek toplantıda müzakeresine devam edilmek üzere ruznamenin 2nci maddesine geçilmesi kararlaştırıldı. Eskişehir mebusu Abidin Potuoğlu’nun münhal mebusluklar iççin yapılacak seçimin 1956 yılına tehiri hususunda mucip sebeplerini muhtevi takriri okundu. Bu mevzuda da muhtelif hatipler konuştuktan sonra reye arzedilerek ekseriyetle kabul edildiği tespit olundu. Vaktin ilerlemiş olmasından 10 Mayıs Salı günü saat 15de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation