Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12, 19, 26 Haziran 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-06-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 19 Haziran 1956 salı günü saat 15de Namık Gedik’in riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu Sunuşlarda: ruznamenin 1nci maddesi ile ilgili bir takrir okundu: İstanbul mebusu Necmi Ateş ve Tekirdağ mebusu Samim yücedere 1nci maddeyi teşkil eden sorularının geri verilmesini istemekte idiler. İstek gereğince soru ruznameden çıkarıldı. 3- Ruznamenin 2nci maddesinde İzmir mebusu Arif Güngören’in Münakalat Vekilinden sözlü sorusu, soru sahibi üst üste iki toplantıda bulunmadığından düştü. Ruznameden çıkarıldı. 4- Ruznamenin 3,7,9,13 ncü maddeleri soru sahipleri ve alakalı zevat bulunmadığından, 5- Ruznamenin 4,5,6,8,10,11,12,14 ncü maddelerini teşkil eden sorular da ilgili vekiller bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. Ruznamede görüşülecek başka iş kalmamış olduğundan 26 Haziran 1956 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa son verildi.
Yirmi Dördüncü İnikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 19 haziran 1956 Salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasasının okunması 3- Sunuşlar 4- Sorular: 1- İstanbul mebusu Necmi Ateş ile Tekirdağ mebusu Samim Yücedere’nin Çatalca bölgesi askeri birlikleri akaryakıt nakliyatının Silivri acentesinden alınıp başka bir şahsa devredilmesi sebebi hakkında Milli Müdafaa, Maliye ve Ticaret Vekillerinden, 2- İzmir mebusu Arif Güngören’in 27/12/1956 tarihli, Sirkeci-Halkalı elektrikli trenin durumu hakkında Münakalat Vekilinden, 3- Zonguldak mebusu Suat Başol’un resmi otomobiller hakkında Başvekilden, 4- Çankırı mebusu Asım Emrem’in 23/1/1956 tarihli Grupumuzun muhterem azalarının Meclis Umumi heyetine ve encümenlere devamlarına dair Başvekilden, 5- İzmir mebusu Mehmet Ali Sebük’ün 25/1/1956 tarihli D.P. iktidarının giriştiği ve elde edilen müspet neticeleri büyük halk kütlelerine yaymak ve duyurmak hususunda ne gibi vasıtalara müracaat olunduğu ve basın politikası hakkında Başvekilden, 6- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minneapolis-Türk traktörlerinin ancak %25 inin Türkiye’de imal edildiğine dair şirketin murahhas azası Mr. Foss’un beyanatı hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekilinden, 7- Ağrı mebusu Halis Öztürk’ün, 30/3/1956 tarihli, tutak kazasının Karakuyu köyündeki evinin iki defa olmak üzere aranması sebebi ve bu arama neticesi hakkında Başvekilden, 8- Antalya mebusu Attila Konuk’un 2/4/1956 tarihli, Türkiye’de halen çalışmakta olan Traktör miktarı ile bunların akar yakıt durumları hakkında Ticaret ve ziraat vekillerinden, 9- Van mebusları Hilmi Durmaz ile Muhlis Görentaş’ın 2/4/1956 tarihli, Erciş Posta Şefi Bekir’in nakli hakkında Münakalat Vekilinden, 10- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli Ahmet Rauf Tanır tarafından (Edebiyat Fakültesi ve Komunizm) adında TBMM ne hitaben neşrolunan bir broşür hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden, 11- Isparta mebusu İrfan Aksu’nun 2/5/1956 tarihli Yalvaç’ın Kumanlı D.P. Bucak Başkanı Kazım Göl’ün şikayetçi olduğu halde (24) saat nezarette bırakıldığı ve gece polisler tarafından dövüldüğü hakkında Adliye Vekilinden, 12- Yalvaç’ın Salur mahallesinden Bekçi Veysel Kaburlu’yu vuran aynı mahalle muhtarı Mahmut Gülsoy hakkında dava açılmasına dair Adliye Vekilinden, 13- Kocaeli mebusu Turan Güneş tarafından B.M. Meclisi Riyasetine takdim olunan 7 Mayıs 1956 tarihli, Konya mebusu Halil Özyörük hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair olan teklif. 14- Malatya mebusları Nüvit Yetkin, M. Zeki Tulunay ve Kars mebusu Mehmet Hazer tarafından B:M: Meclisi Riyasetine takdim olunan 9/5/1956 tarihli, son günlerde emekliye sevk edilen yüksek dereceli hakimler hakkında yapılan muamelenin bir kere de Adliye Encümeninde tetkikine dair teklif. Sözlü soru ve teklifleri.
Yirmi beşinci İnikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 26 Haziran 1956 Salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hülasasının okunması 3- Sunuşlar 4- Sorular: 1- Zonguldak mebusu Suat Başol’un resmi otomobiller hakkında Başvekilden, 2- Çankırı mebusu Asım Emrem’in 23/1/1956 tarihli Grupumuzun muhterem azalarının Meclis Umumi heyetine ve encümenlere devamlarına dair Başvekilden, 3- İzmir mebusu Mehmet Ali Sebük’ün 25/1/1956 tarihli D.P. iktidarının giriştiği ve elde edilen müspet neticeleri büyük halk kütlelerine yaymak ve duyurmak hususunda ne gibi vasıtalara müracaat olunduğu ve basın politikası hakkında Başvekilden, 4- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minneapolis-Türk traktörlerinin ancak %25 inin Türkiye’de imal edildiğine dair şirketin murahhas azası Mr. Foss’un beyanatı hakkında İşletmeler ve Ziraat Vekilinden, 5- Ağrı mebusu Halis Öztürk’ün, 30/3/1956 tarihli, tutak kazasının Karakuyu köyündeki evinin iki defa olmak üzere aranması sebebi ve bu arama neticesi hakkında Başvekilden, 6- Antalya mebusu Attila Konuk’un 2/4/1956 tarihli, Türkiye’de halen çalışmakta olan Traktör miktarı ile bunların akar yakıt durumları hakkında Ticaret ve ziraat vekillerinden, 7- Van mebusları Hilmi Durmaz ile Muhlis Görentaş’ın 2/4/1956 tarihli, Erciş Posta Şefi Bekir’in nakli hakkında Münakalat Vekilinden, 8- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli Ahmet Rauf Tanır tarafından (Edebiyat Fakültesi ve Komunizm) adında TBMM ne hitaben neşrolunan bir broşür hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden, 9- Isparta mebusu İrfan Aksu’nun 2/5/1956 tarihli Yalvaç’ın Kumanlı D.P. Bucak Başkanı Kazım Göl’ün şikayetçi olduğu halde (24) saat nezarette bırakıldığı ve gece polisler tarafından dövüldüğü hakkında Adliye Vekilinden, 10- Isparta Mebusu İrfan Aksu’nun 30/5/1956 tarihli Yalvaç’ın Salur mahallesinden Bekçi Veysel Kaburlu’yu vuran aynı mahalle muhtarı Mahmut Gülsoy hakkında dava açılmasına dair Adliye Vekilinden, 11- Kocaeli mebusu Turan Güneş tarafından B.M. Meclisi Riyasetine takdim olunan 7 Mayıs 1956 tarihli, Konya mebusu Halil Özyörük hakkında Meclis tahkikatı açılmasına dair olan teklif. 12- Malatya mebusları Nüvit Yetkin, M. Zeki Tulunay ve Kars mebusu Mehmet Hazer tarafından B:M: Meclisi Riyasetine takdim olunan 9/5/1956 tarihli, son günlerde emekliye sevk edilen yüksek dereceli hakimler hakkında yapılan muamelenin bir kere de Adliye Encümeninde tetkikine dair teklif. Sözlü soru ve teklifleri.
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 26 Haziran 1956 salı günü saat 15de Haluk Şaman’ın riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu 3- Sunuşlar meyanında; İktisat ve Ticaret Vekilliğine tayin edilmesi üzerine Avrupa Konseyi İstişari Asamblesindeki vazifesinden istifa eden Muğla mebusu Zeyyat Mandalinci’nin yerine, 3 Nisan 1956 tarihinde Grupumuzda yapılan seçimde 8 namzetten sonra en çok rey alan zatın gönderilmesi Heyeti Umumiyenin ittifakla tasvibine iktiran etti. Buna göre ilk seçimde en çok rey alan Giresun Mebusu Hamdi Bozdağ’ın namzet gösterileceği Frupun ıttılaına arz olundu. 4- Reis; başkanlık divanının bir maruzatı olduğunu, İdari Zaruretler dolayısıyla Grupun gizli toplantılarına iştirakine lüzum görülen Grup İdare heyeti Başkatibi Fuat Atasagun’a bu toplantılarda cereyan eden müzakerelerin mahremiyetini muhafaza edeceğine dair İdare Heyeti huzurunda yemin ettirilmiş olduğunu bundan sonra Grup toplantılarına serbestçe girebileceğini Heyeti Umumiyenin yüksek ıttılaına arzetti. 5- Ruznamenin 1,2,6,8,9 ve 10 ncu maddeleri takrir sahipleri bulunmadığından 3 ve 4ncü maddeleri ise alakalı vekiller bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 6- Ruznamenin 5 ve 7nci maddeleri, takrir sahipleri üst üste iki defa bulunmadıklarından düştü. Ruznameden çıkarıldı. 7- Ruznamenin 11 nci maddesindeki Kocaeli Mebusu Turan Güneş’in Konya mebusu Halil Özyürek hakkındaki takriri, ilgisi dolayısıyla Adliye Vekaletine havale edilmiş ve kendisine de yazılmış olduğundan Grupta bir karar alınmasına mahal olmadığı Grupun ıttılaına arz olundu. Ruznameden çıkarıldı. 8- Malatya mebusları Nüvit Yetkin, M. Zeki Tulunay ve Kars mebusu Mehmet Hazer tarafından B.M.M: Riyasetine takdim olunan 9/5/1956 tarihli emekliye sevk olunan yüksek dereceli hakimler hakkında yapılan muamelenin bir kere de Adliye Encümeninde tetkikine dair olan takriri üzerinde müzakere açıldı. Söz isteyen olmadığından reye konularak takrir reddedildi. Ruznamede görüşülecek başka madde bulunmadığından 3 Temmuz 1956 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation