Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 22 Mart 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-03-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası: demokrat parti Meclis Grupu umumi Heyeti 22 Mart 1955 Salı günü saat 15te Abidin Potuoğlu’nun reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Milli Saraylara ait eşyalar hakkındaki Meclis Hesaplarını Tetkik encümeninin raporu Büyük Meclisin ıttılaına arz edilmiş ve müzakeresi tamamlanmış olduğundan, ayni mevzuda Bursa mebusu Agah Erozan tarafından Grupa verilip geçen toplantıda müzakeresine başlanan takririn, Mecliste görüşüldüğünden tekrar grupta müzakeresine lüzum kalmadığı cihetle mumaileyhi tarafından geri alınmakla ruznameden çıkarıldı. 3- Bilecik Mebusu Talat Oran’ın 31/1/1954 tarihli, gümrüklerde maruz kalınan muamelelere dair Gümrük ve İnhisarlar vekilinden sorusunu geri aldığını beyan etmesiyle ruznameden çıkarıldı. 4- Muğla mebusu Natık Poyrazoğlu’nun 2/2/1955 tarihli bir “İstanbul Vekâleti” teşkili hakkındaki sorusu, Başvekil bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. 5- Kocaeli mebusu Cemal Tüzün’ün, 26/9/1954 tarihli orman yangınları hakkındaki takriri, Ziraat vekili tarafından cevaplandırıldı. Takrir sahibi konuştu. Başka söz alan olmadığından takririn müzakeresi tamamlandı. 6- Manisa Mebusu Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun 7/2/1955 tarihli, Bağdat seyahati hakkında Başvekil ve Hariciye çekilinden sözlü sorusu soru sahibi bulunmadığından gelecek celseye bırakıldı. Ruznamede görüşülecek başka mevzu kalmadığından 29 Mart 1955 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
15inci İnikat D.P. meclis Grupu ruznamesi 22 Mart 1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasası okunması; 2- Bursa mebusu Agah Erozan’ın, 15/2/1955 tarihli Grup Umumi Heyeti toplantısında verdiği milli saraylar hakkındaki takririnin müzakeresinin devamı. 3- Bilecik mebusu Talât Oran’ın 31/1/1955 tarihli bazı mebuslara gümrükte yapılan muamelelere dair Gümrük ve İnhisarlar vekilinden sözlü sorusunun devamı. 4- Muğla Mebusu Natık Poyrazoğlu’nun 2/2/1955 tarihli bir “İstanbul vekaleti” teşkili hususunda Başvekilin ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 5- Kocaeli mebusu Cemal Tüzün’ün 26/9/1954 tarihli, Orman yangınları hakkında Ziraat Vekilinden sözlü sorusu. 6- Manisa mebusu Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun 7/2/1955 tarihli, Bağdat seyahati ve neticeleri hakkında Başvekil veya Hariciye Vekilinden sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Demokrat Parti Meclis Grubu, Nadir Eserler
Citation