Meclis-i Mebusan : kanun layihaları ve encümen mazbataları

Abstract
Description
Eserin kopyalarında içerik farkı vardır. c.3'ün 1.kopyasında "1327 senesi muvazene-i umumiyesi esbabı mucibe layihası" yer almaktadır -- c.4'ün başında "Nutuk-u Humayun sureti " bulunmaktadır -- c.6 kopya 1,2 ve 3'te padişahın nutku var -- c.8 kopya 1'de Meclisi Mebusan'da görüşülüp Meclisi Ayan'a gönderilen kanun taslaklarıyla ilgili fihrist vardır -- c.9 kopya 1'in başında kadük olan teklif ve taslakların listesi vardır -- c.10 kopya 3'ün başında kadük olan teklif ve tasarıların listesi var. c. 1. Devre 1 - İçtima 1 : 1324-25 -- c. 2. Devre 1 - İçtima 2 : 1325-26 -- c. 3. Devre 1 - İçtima 2 : 1326-27 -- c. 4. Devre 1 - içtima 4 : 1327-28 -- c. 5. Devre 2 - içtima 1 : 1328 -- c. 6. Devre 2 : 1330 -- c. 7. Devre 3 - içtima 1 : 1330-31 -- c. 8. Devre 3 - içtima 2 : 1331 -- c. 9. Devre 3 - içtima 3 : 1332-33 -- c. 10. Devre 3 - içtima 4 : 1333-34 -- c. 11. Devre 3 - içtima 5 : 1334 -- c. 12. 1332 senesi Meclisi Umuminin münakit olmadığı esnada heyeti vükalaca bairadei seniyye mevkii icraya konulan levaih kanuniye -- c. 13. 1333 -- c. 14. 1334 Senesi Meclisi Umuminin mün'akit olmadığı esnada heyeti vükalaca bairadei seniyye mevkii icraya sunulan levayihi kanuniye -- c. 15. Gümrük tarifesi umumisi ve ona müteferri kanun layihası -- c. 16. Meclisi Mebusan Nizammamei layihası ve encümeni mahsus mazbatası -- c. 17. Meclis-i Mebusan'ın 3. devre-i intihabiyesinin 5. içtima-ı bidayetinde senei sabıkadan devren encümenlerde ve heyet-i umumiyede derdest tetkik ve müzakere olan levaih ve teklif kanuniye-i mubeyyin risaledir, 1334.
Keywords
Kanun Tasarı Teklif ve Taslakları, Meclis-i Mebusan, Draft--Law and legislation--Turkey
Citation