1325 senesi muvazeneyi umumiyesine dair Meclis-i Mebusan Muvazene-i Maliye encümeni tarafından tadiliyle kaleme alınan lahiya-i kanunudur

Abstract
Description
Metin eski harfli Türkçedir
Keywords
Bütçe, Tutanaklar, Kanun Tasarı Teklif ve Taslakları, Meclis-i Mebusan, Budget Law and legislation
Citation